Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 23/2016 - 28Usnesení NSS ze dne 14.04.2016

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 23/2016 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: Y. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 26. 10. 2015, čj. OAM-2292/DS-PR-P14-2015, o návrhu Mgr. Bc. Filipa Schmidta, LL.M., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2015, čj. 78 Az 8/2015-38,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 1. 2. 2016 obdržel Nejvyšší správní soud kasační stížnost podanou jménem žalobce Mgr. Bc. Filipem Schmidtem, LL.M. (dále jen „navrhovatel“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem.

[2] Nejvyšší správní soud navrhovatele usnesením ze dne 3. 3. 2016, čj. 10 Azs 23/2016-16, vyzval, aby ve stanovené lhůtě předložil soudu plnou moc udělenou mu žalobcem k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Usnesením stanovená lhůta byla na žádost navrhovatele dodatečně prodloužena do 10. 4. 2016.

[3] Přípisem ze dne 11. 4. 2016 navrhovatel soudu sdělil, že se mu žalobce nepodařilo kontaktovat, výzvě k doložení plné moci tedy nemůže vyhovět, a svůj návrh proto bere zpět.

[4] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 s. ř. s.]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[5] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí návrhu, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o tomto návrhu zastavil.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2016

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru