Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 174/2020 - 16Usnesení NSS ze dne 09.07.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 174/2020 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: A. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 5. 2019, čj. OAM-334/ZA-ZA11-VL13-2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 11. 2019, čj. 16 Az 32/2019-29,

takto:

I. Žádost žalobce o prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti se zamítá.

II. Kasační stížnost se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 25. 5. 2020 kasační stížnost, kterou žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku městského soudu, který je označen v záhlaví. Spolu s kasační stížnosti podal stěžovatel žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti. Uvedl, že si je vědom skutečnosti, že kasační stížnost podal opožděně. Dodal, že plnil své povinnosti a zajímal se o výsledek řízení, které se ho týkalo. Nebylo mu lhostejné, zda na území ČR pobývá legálně, či nikoli. O rozsudku městského soudu se dozvěděl teprve od žalovaného, neboť až do jeho rukou mu napadený rozsudek nebyl doručen. V době nouzového stavu situaci řešil. Podotkl, že velká část zmeškání proběhla právě v době vyhlášeného nouzového stavu.

[2] NSS nejdříve ověřil, zda byla kasační stížnost podána včas. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. věty první musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle poslední věty téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout.

[3] S ohledem na nouzový stav vyhlášený kvůli výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky a na řadu mimořádných opatření přijatých v této souvislosti byl přijat zákon č. 191/2020, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „zákon č. 191/2020 Sb.“). Podle § 3 tohoto zákona platí, že (1) zmeškala-li osoba v řízení před soudem jednajícím a rozhodujícím ve správním soudnictví lhůtu k provedení úkonu z vážného omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii, které této osobě znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo úkon učinit, promine soud zmeškání této lhůty podle § 40 odst. 5 soudního řádu správního i v případech, ve kterých to zákon jinak vylučuje. O prominutí zmeškání lhůty rozhoduje soud, který je příslušný k projednání zmeškaného úkonu a rozhoduje o něm. (2) Žádost o prominutí zmeškání lhůty v řízení před soudem jednajícím a rozhodujícím ve správním soudnictví z důvodu podle odstavce 1 je třeba podat do dvou týdnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, z něhož plynulo omezení znemožňující nebo podstatně ztěžující učinění úkonu, a je třeba s ní spojit i zmeškaný úkon. Lhůta pro podání žádosti však neskončí dříve než dva týdny po ukončení nebo zrušení nouzového stavu.

[4] Napadený rozsudek byl stěžovateli doručován dne 26. 11. 2019 (úterý). Stěžovatel na adrese pro doručování (kterou uváděl v jednotlivých podáních k městskému soudu a na kterou mu již dříve písemnosti soudu byly doručovány – X) nebyl zastižen, a proto byla písemnost uložena na poště a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si písemnost ve lhůtě deseti dnů vyzvedl. Stěžovatel si písemnost nevyzvedl a písemnost byla vrácena městskému soudu. Uvedené NSS ověřil mj. ze „sledování zásilek“ na webových stránkách České pošty. V souladu s § 49 odst. 4 o. s. ř. byl tedy napadený rozsudek doručen fikcí dne 6. 12. 2019 (pátek).

[5] Podle pravidel pro počítání lhůt dle § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. byl posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti den 20. 12. 2019 (pátek). Kasační stížnost byla podána k poštovní přepravě až dne 22. 5. 2020, tedy opožděně. NSS zdůrazňuje, že opožděnost podání kasační stížnosti stěžovatel ani nezpochybňoval.

[6] K návrhu na prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti NSS uvádí následující. Důvody pro prominutí lhůty ve smyslu § 3 zákona č. 191/2020 Sb. musí mít původ v mimořádném opatření při epidemii, které osobě znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo úkon učinit. O tento případ se v projednávané věci nejedná, neboť lhůta k podání kasační stížnosti byla zmeškána dávno předtím, než byl na území ČR vyhlášen nouzový stav (16. 3. 2020). V projednávané věci na zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti tedy nemohla mít vliv opatření přijatá v době nouzového stavu.

[7] S ohledem na uvedené NSS zamítl návrh stěžovatele na prominutí zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti.

[8] Podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán opožděně. Proto soud kasační stížnost odmítl.

[9] Pouze pro úplnost NSS dodává, že za situace, v níž byla kasační stížnost jako opožděná odmítnuta, nebylo třeba rozhodovat o návrhu stěžovatele na ustanovení zástupce (srov. rozsudek NSS ze dne 30. 9. 2008, čj. 5 Ans 6/2008-48).

[10] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. července 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru