Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 151/2020 - 32Usnesení NSS ze dne 06.08.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

1 Azs 13/2006


přidejte vlastní popisek

10 Azs 151/2020 - 32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: V. L. N., zast. Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem se sídlem Purkyňova 6, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 1. 2020, čj. OAM-471/LE-BA02-HA08-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2020, čj. 19 Az 4/2020-37,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Ladislavu Bártovi, advokátu, se přiznává odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 3 400 Kč, která mu bude proplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Žalobce je státním příslušníkem Vietnamské socialistické republiky. Dne 29. 10. 2019 jej převzala hlídka policie od orgánů německé policie na základě readmisní dohody. Dne 28. 10. 2019 ho totiž spolu s dalšími Vietnamci kontrolovala hlídka tamní policie, a to bezprostředně po překročení hranic s ČR. Žalobce nepředložil žádné doklady a Policie ČR následně zahájila řízení o správním vyhoštění. Během výpovědi dne 30. 10. 2019 žalobce odhalil své jméno. Dále sdělil, že cestovní pas si zařídil sám. Měl i ruské vízum, které mu zařizovali převaděči; právě jim žalobce odevzdal i cestovní pas. Zatím jako zálohu zaplatil 1 000 amerických dolarů. Vycestoval asi před dvanácti dny z Hanoje přes Jižní Koreu do Moskvy. Tam se zavázanýma očima nastoupil do nákladního auta. Po cestě přesedali do různých vozidel. Neví, kterými státy projížděli. Kontrolovali je až v Německu. Z Vietnamu vycestoval z důvodu turistiky. Chtěl se potkat s bratrancem v Berlíně. V ČR nikoho nemá. Ani v Německu, ani v ČR nechtěl žádat o mezinárodní ochranu. Ve Vietnamu má rodiče, manželku a dvě děti a chce se za nimi vrátit zpět.

[2] Dne 6. 11. 2019 žalobce podal žádost o mezinárodní ochranu. Dne 15. 11. 2019 poprvé uvedl, že ve Vietnamu má velké dluhy a že pokud je nesplatí, bude zabit. Během pohovoru dne 22. 11. 2019 upřesnil, že původně měl cestovat jako turista, ale ve skutečnosti vycestoval za prací. Před odjezdem z vlasti neměl žádné problémy, potíže neměl ani s vycestováním. Doplnil, že před 10 dny volal s manželkou, která mu řekla, že jí věřitelé vyhrožovali. Na tamní policii se údajně nemohl obrátit, protože je to mafie. Chce zůstat v ČR. Dne 16. 12. 2019 se žalobce seznámil s podklady rozhodnutí, nenavrhl jejich doplnění.

[3] Rozhodnutím vydaným dne 13. 1. 2020 žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí žalobu, kterou krajský soud zamítl rozsudkem ze dne 23. 4. 2020.

[4] Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Nesouhlasí s tím, že by mu nehrozila újma ze strany soukromých subjektů. Žalovaný prý řádně nezjistil skutkový stav věci ohledně schopnosti vietnamských bezpečnostních složek stěžovatele ochránit.

[5] Ve věcech mezinárodní ochrany se NSS po posouzení přípustnosti kasační stížnosti zabývá otázkou, zda podaná kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje zájmy stěžovatele (§ 104a s. ř. s.). Není-li tomu tak, soud kasační stížnost odmítne jako nepřijatelnou (blíže viz usnesení ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006-39, č. 933/2006 Sb. NSS).

[6] Kasační stížnost je nepřijatelná.

[7] Požadavky na podklady pro rozhodnutí žalovaného se NSS zabýval např. v rozsudku ze dne 4. 2. 2009, čj. 1 Azs 105/2008-81, č. 1825/2009 Sb. NSS. Podle něj musí být užité podklady relevantní, důvěryhodné a vyvážené, aktuální a ověřené z různých zdrojů, transparentní a dohledatelné. Z rozsudku krajského soudu plyne, že podklady, na které spoléhal při rozhodnutí žalovaný, splňovaly uvedené požadavky. NSS nezpochybňuje skutečnosti, které plynou ze zpráv o Vietnamu založených ve správním spisu. Právní systém ve Vietnamu, byť jistě není ideální, však dává občanům možnost domáhat se ochrany práv u státních orgánů (srov. již rozsudek ze dne 31. 10. 2003, čj. 4 Azs 23/2003-65; k novější aplikaci na Vietnam srov. usnesení ze dne 13. 7. 2020, čj. 10 Azs 70/2020-32, a tam cit. judikaturu). Pronásledovatelem ve smyslu zákona o azylu může jistě být i nestátní původce (např. skupina věřitelů), ovšem jen tehdy, pokud státní orgány nejsou (systémově) schopny nebo ochotny poskytnout ochranu před pronásledováním nebo vážnou újmou. Tak tomu ovšem v případě Vietnamu není, stěžovatel se může obrátit se svými obavami na vnitrostátní orgány.

[8] NSS zdůrazňuje, že institut azylu neslouží k legalizaci pobytu cizince na území ČR (srov. např. rozsudky ze dne 27. 8. 2003, čj. 4 Azs 7/2003-60, ze dne 30. 6. 2004, čj. 7 Azs 138/2004-44, č. 397/2004 Sb. NSS a další).

[9] Námitky spojené s vietnamskou cenzurou či tamním kybernetickým zákonem jsou jednak nepřípustné (§ 104 odst. 4 s. ř. s.), jednak není jasné, jak souvisí se stěžovatelovou věcí.

[10] NSS proto kasační stížnost podle § 104a s. ř. s. odmítl pro nepřijatelnost. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[11] Podle § 35 odst. 10 ve spojení s § 120 s. ř. s. zástupci, kterého stěžovateli ustanovil krajský soud, hradí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Ustanovený zástupce provedl ve věci jeden úkon právní služby, kterým je sepsání kasační stížnosti, tj. písemné podání soudu ve věci samé [§ 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)]. Za úkon právní služby zástupci náleží mimosmluvní odměna ve výši 3 100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bodem 5 advokátního tarifu], která se zvyšuje o paušální náhrady hotových výdajů ve výši 300 Kč [§ 13 odst. 4 advokátního tarifu]. Částka 3 400 Kč bude Mgr. Bártovi vyplacena z účtu NSS do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru