Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 147/2021 - 32Usnesení NSS ze dne 27.05.2021

Způsob rozhodnutípřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 147/2021 - 32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobkyně: R. H., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7 – Holešovice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 11. 2020, čj. OAM-502/ZA-ZA10-ZA13-2020, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 1. 2021, čj. 19 Az 59/2020-31, o návrzích na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a na ustanovení zástupce

takto:

I. Žalobkyni se ustanovuje zástupkyní pro řízení o kasační stížnosti Mgr. Šárka Svobodová, advokátka se sídlem Sokolovská 1494, Rychnov nad Kněžnou.

II. Kasační stížnosti se přiznává odkladný účinek spočívající v tom, že až do skončení řízení před Nejvyšším správním soudem se pozastavují účinky rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 4. 11. 2020, čj. OAM-502/ZA-ZA10-ZA13-2020.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně vede s žalovaným spor ohledně rozhodnutí o její opakované žádosti o udělení mezinárodní ochrany, kterou žalovaný shledal nepřípustnou [§ 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu] a řízení zastavil [§ 25 písm. j) zákona o azylu]. Žalobkyně se proti rozhodnutí žalovaného bránila žalobou, kterou krajský soud zamítl.

[2] Žalobkyně (stěžovatelka) napadla rozsudek krajského soudu kasační stížností, ke které připojila návrhy na přiznání odkladného účinku a na ustanovení zástupce.

Ustanovení zástupce

[3] Stěžovatelka uvedla, že je uprchlík, nemá dostatečné finanční prostředky, a tedy žádá o ustanovení zástupce. K výzvě soudu zaslala formulář o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. V průvodním dopisu stěžovatelka vysvětlila, že jí zaměstnavatel přes opakované urgence nevydal potvrzení o výši příjmů, a tedy zasílá kopie výplatních lístků z října 2020 (čistá mzda 3 784 Kč), března 2021 (čistá mzda 14 309 Kč) a dubna 2021 (čistá mzda 11 949 Kč). Stěžovatelka nemá žádný majetek, z formuláře neplyne, že by měla manžela či druha, který by vydělával. Stěžovatelka platí nájem ve výši 5 500 Kč.

[4] Z § 35 odst. 10 s. ř. s. vyplývá, že předseda senátu může navrhovateli ustanovit zástupce tehdy, jestliže jsou splněny dvě podmínky: 1) jde o účastníka, u něhož jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a 2) je to nezbytně třeba k ochraně jeho práv.

[5] Z předloženého prohlášení je zjevné, že stěžovatelka nedisponuje příjmy v dostatečné výši. Nepobírá ani sociální dávky ani nevlastní žádný majetek vyšší hodnoty. Naproti tomu pravidelně musí každý měsíc platit nájemné. Navíc v ČR jako cizinka nemá silné rodinné či sociální zázemí. Nedisponuje tak dostatečnými prostředky, z nichž by mohla hradit náklady zastoupení advokátem. Stěžovatelka tedy naplňuje první podmínku pro ustanovení zástupce, neboť je u ní dán důvod pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s.

[6] Co se týče druhé podmínky, řízení o kasační stížnosti je specifické potud, že zastoupení advokátem je podmínkou řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), takže při posuzování návrhu účastníka na ustanovení zástupce se není třeba zabývat naplněním této druhé podmínky výše citovaného zákonného ustanovení, neboť tato potřeba se ze zákona předpokládá.

[7] Vzhledem k tomu, že v daném případě jsou splněny obě podmínky obsažené v § 35 odst. 10 s. ř. s., vyhověl NSS návrhu stěžovatelky a ustanovil jí k ochraně práv Mgr. Šárku Svobodovou, advokátku.

[8] V příloze tohoto usnesení NSS zasílá ustanovené zástupkyni kopie napadeného rozhodnutí žalovaného, žaloby a vyjádření žalovaného k žalobě, napadeného rozsudku, kasační stížnosti a vyjádření žalovaného ze dne 2. 5. 2021.

[9] NSS upozorňuje, že kasační stížnost ze dne 13. 4. 2021 je projednatelná. Přesto soud stěžovatelce poskytne lhůtu jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení k tomu, aby prostřednictvím ustanovené zástupkyně mohla kasační argumentaci rozhojnit. Po uplynutí této lhůty soud v této věci rozhodne.

Přiznání odkladného účinku

[10] Stěžovatelka zejména uvedla, že v důsledku napadeného rozhodnutí musí vycestovat do země původu (Arménie), v níž se obává pronásledování. Toto pronásledování konkretizuje: v minulosti žila dlouhodobě v Turecku, kde prostituovala. V kombinaci s nynějším konfliktem v Náhorním Karabachu, kde válčí Arménie proti Ázerbájdžánu podporovanému právě Tureckem, může mít tato skutečnost pro stěžovatelku fatální dopady. Tato újma by pak nemohla být setřena jakýmkoliv rozhodnutím o kasační stížnosti.

[11] Žalovaná s návrhem na přiznání odkladného účinku nesouhlasí.

[12] Přiznání odkladného účinku kasační stížnosti je ve smyslu § 73 odst. 2 s. ř. s. podmíněno kumulativním naplněním následujících objektivních podmínek: 1) výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by pro stěžovatele znamenaly nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a 2) přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

[13] NSS předesílá, že krajský soud přiznal žalobě odkladný účinek. I v řízení o kasační stížnosti stěžovatelka uvedla přesvědčivé důvody pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 73 odst. 2 ve spojení s § 107 s. ř. s. Stěžovatelka zejména uvedla důvody pro vznik nepoměrně větší újmy, než jaká by hrozila jiným osobám. NSS akceptuje, že důvody uváděné stěžovatelkou jsou pádné, a proto je namístě odkladný účinek přiznat. Stěžovatelka totiž myslitelným způsobem tvrdí možný postih své osoby jako „přítelkyně Turků“, tedy úhlavních nepřátel Arménů, v důsledku návratu do Arménie. NSS přitom v nynější fázi nijak neověřuje pravdivost těchto důvodů. Současně NSS upozorňuje, že přiznání odkladného účinku kasační stížnosti je svou povahou rozhodnutím předběžné povahy a nelze z něj předjímat rozhodnutí o věci samé.

[14] Do rozhodnutí o kasační stížnosti se tak pozastavují účinky rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 11. 2020, čj. OAM-502/ZA-ZA10-ZA13-2020.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. května 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru