Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 114/2021 - 16Usnesení NSS ze dne 29.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 114/2021 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: V. F., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2020, čj. OAM-1015/ZA-ZA11-ZA05-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 1. 2021, čj. 19 Az 30/2020-44,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel dne 29. 3. 2021 kasační stížnost, kterou žalobce (stěžovatel) podal proti rozsudku krajského soudu uvedenému v záhlaví.

NSS nejdříve ověřil, zda byla kasační stížnost podána včas. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. věty první musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle poslední věty téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout.

Ze spisu krajského soudu vyplývá, že stěžovatel obdržel napadený rozsudek dne 9. 3. 2021 (viz doručenku na č. l. 45 spisu krajského soudu), a nikoli dne 12. 3. 2021, jak stěžovatel tvrdí v kasační stížnosti. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti tak uplynula dne 23. 3. 2021. Stěžovatel však kasační stížnost podal na poště až dne 24. 3. 2021 (viz poštovní obálku na č. l. 5 spisu NSS), tedy po lhůtě stanovené zákonem, jejíž zmeškání nelze prominout. NSS pak stížnost obdržel dne 29. 3. 2021. Podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán opožděně. Proto soud kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru