Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 104/2020 - 21Usnesení NSS ze dne 14.07.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 104/2020 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: V. O., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 2. 2019, čj. OAM-842/ZA-ZA11-K02-2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 3. 2020, čj. 1 Az 12/2019-25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel dne 24. 3. 2020 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku městského soudu. Městský soud tímto rozsudkem zamítl žalobu proti rozhodnutí, jímž Ministerstvo vnitra stěžovateli neudělilo mezinárodní ochranu.

Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. NSS stěžovatele vyzval, aby doložil své osobní, majetkové a výdělkové poměry, které soud potřebuje znát při zkoumání podmínek pro ustanovení zástupce z řad advokátů. Jelikož stěžovatel ve stanovené lhůtě své majetkové poměry nijak nedoložil, NSS mu zástupce neustanovil a současně ho usnesením ze dne 9. 6. 2020, čj. 10 Azs 104/2020-18, vyzval, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení předložil plnou moc k podání kasační stížnosti, kterou udělí advokátovi, nebo aby doložil doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání. V souvislosti s tím soud stěžovatele poučil o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku.

Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 11. 6. 2020 vhozením do domovní schránky (doručenka na č. l. 18 spisu NSS). Lhůta pro předložení plné moci udělené advokátu uplynula dne 25. 6. 2020. Stěžovatel ve lhůtě stanovené soudem nedoložil plnou moc potřebnou pro zastupování v řízení o kasační stížnosti ani soudu neprokázal, že má potřebné vysokoškolské právnické vzdělání.

Nejvyšší správní soud proto odmítl kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť není splněna podmínka řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn; nelze proto v řízení pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl soud tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo, neboť kasační stížnost byla odmítnuta (§ 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. července 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru