Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 79/2021 - 36Usnesení NSS ze dne 08.04.2021

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníUniverzita Karlova
VěcŠkolství a věda

přidejte vlastní popisek

10 As 79/2021 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobkyně: M. V., zast. JUDr. Martinem Köhlerem, advokátem se sídlem Vysoká 149/4, Liberec, proti žalované: Univerzita Karlova, se sídlem Ovocný trh 560/5, Praha 1, proti rozhodnutí rektora žalované ze dne 22. 1. 2020, čj. POP/UKRUK/12/155177/2019-3, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2021, čj. 10 A 45/2020-44, o návrhu žalované na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti

takto:

I. Kasační stížnosti se odkladný účinek nepřiznává.

II. Žalované se ukládá zaplatit České republice – Nejvyššímu správnímu soudu soudní poplatek ve výši 1 000 Kč za podání návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím rektora Univerzity Karlovy ze dne 9. 12. 2019 byl žalobkyni stanoven poplatek za delší studium ve výši 18 500 Kč za započatých 6 měsíců studia od 2. 10. 2019 do 2. 4. 2020.

[2] Rektor Univerzity Karlovy rozhodnutím ze dne 22. 1. 2020 zamítl odvolání žalobkyně proti rozhodnutí ze dne 9. 12. 2019 a toto rozhodnutí potvrdil. Současně rozhodl, že poplatek spojený se studiem stanovený rozhodnutím ze dne 9. 12. 2019 se nepromíjí.

[3] Proti rozhodnutí ze dne 22. 1. 2020 podala žalobkyně žalobu. V záhlaví označeným rozsudkem městský soud rozhodl tak, že toto rozhodnutí rektora univerzity ruší a věc vrací žalované k dalšímu řízení.

[4] Žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) napadla rozsudek městského soudu kasační stížností, v níž také navrhla, aby NSS přiznal kasační stížnosti odkladný účinek. Uvedla, že nepřiznání odkladného účinku kasační stížnosti by jí způsobilo nepřiměřené obtíže. Stěžovatelka má zájem na řádném výběru poplatků. Pokud by nebyly odloženy účinky napadeného rozsudku, byla by vyvolána nejistota ve vztahu ke studentům v obdobných případech, kterým již byly poplatky vyměřeny nebo jsou momentálně vyměřovány. Vyměřenými poplatky je naplňován stipendijní fond, z něhož jsou vyplácena stipendia. Jedná se tedy o zásadní otázku, jejíž řešení má vliv na celý systém poplatků studia. Stěžovatelka se domnívá, že přiznání odkladného účinku není v rozporu s veřejným zájmem ani jiným osobám nemůže vzniknout nepoměrně větší újma ve smyslu § 73 s. ř. s.

[5] Podle žalobkyně nejsou splněny podmínky pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Výkon rozsudku by pro stěžovatelku rozhodně nepředstavoval nepoměrně větší újmu ve smyslu § 73 s. ř. s. Žalobkyně považuje tvrzení stěžovatelky za účelová a nepřiléhavá. Z ničeho nadto nevyplývá, že by finanční prostředky stěžovatelka do stipendijního fondu skutečně posílala. I kdyby tomu tak bylo, nic nenasvědčuje naléhavosti tohoto postupu. Z tvrzení stěžovatelky také vyplývá, že účelově u určitých studentů rozhoduje o poplatcích až následující školní rok, aby vybrala školné na následující rok a vytvořila stipendijní fond. Podle žalobkyně „křiklavější rozpor s dobrými mravy snad ani nemůže být“.

[6] Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek. NSS jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Při rozhodování o odkladném účinku kasační stížnosti NSS zjišťuje současné splnění zákonných předpokladů (§ 73 odst. 2 s. ř. s.), tj. 1) výrazného nepoměru újmy způsobené stěžovateli v případě, že účinky napadeného rozhodnutí nebudou odloženy, ve vztahu k újmě způsobené jiným osobám, pokud by účinky rozhodnutí odloženy byly; a 2) chybějícího rozporu s důležitým veřejným zájmem. Je-li odkladný účinek přiznán, pozastavují se ty účinky napadeného správního rozhodnutí, které z povahy věci pozastavit lze.

[7] S ohledem na postavení správního orgánu v systému veřejné správy bude přiznání odkladného účinku kasační stížnosti k jeho žádosti vyhrazeno zpravidla ojedinělým případům, které zákon opisuje slovy o nepoměrně větší újmě. Bude se jednat o případy, kdy by respektování soudního rozhodnutí mohlo způsobit závažné důsledky, např. vrácení řidičského oprávnění duševně choré osobě, vystavení zbrojního průkazu nebezpečnému recidivistovi, udělení povolení k obchodu s vojenským materiálem zločinnému podniku apod. (usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 24. 4. 2007, čj. 2 Ans 3/2006-49, č. 1255/2007 Sb. NSS). Finanční zájem, v němž stěžovatelka v podstatě spatřuje důvod pro přiznání odkladného účinku její kasační stížnosti, zpravidla nemůže odůvodnit přiznání odkladného účinku (srov. např. usnesení NSS ze dne 10. 9. 2020, čj. 10 Ads 279/2020-23, dle kterého fiskální zájem státu není důvodem pro přiznání odkladného účinku). Vychází se totiž z předpokladu, že na rozhodnutí městského soudu je třeba hledět jako na věcně správné a zákonné, dokud není jako celek zákonným způsobem zrušeno. V konkrétním případě NSS neshledal žádné další okolnosti, které by přiznání odkladného účinku odůvodnily. Stěžovatelka ostatně ani žádné netvrdila.

[8] S ohledem na shora uvedené dospěl NSS k závěru, že podmínky pro přiznání odkladného účinku podle § 107 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 73 odst. 2 s. ř. s. nejsou splněny. Tímto usnesením soud nepředjímá rozhodnutí ve věci samé.

[9] Podání návrhu na přiznání odkladného účinku podléhá dle položky 20 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soudnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost v daném případě vzniká dnem právní moci tohoto usnesení [§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích, per analogiam; srov. k tomu usnesení ze dne 29. 2. 2012, čj. 1 As 27/2012-32]. NSS proto výrokem II vyzval stěžovatelku ke splnění povinnosti zaplatit soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Poučení:Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Soudní poplatek lze zaplatit: a) vylepením kolků na tomto tiskopisu, nebo b) bezhotovostně převodem na účet soudu číslo: 3703 – 46127621/0710, vedený u České národní banky, pobočka Brno. Závazný variabilní symbol pro identifikaci platby lze získat na internetových stránkách www.nssoud.cz v položce Rychlé odkazy – Úhrada soudních poplatků.

V případě placení kolkovými známkami nalepte vždy oba jejich díly na tiskopis na vyznačeném místě. Tiskopis podepište a vraťte jej NSS. Kolkové známky neznehodnocujte.

V Brně dne 8. dubna 2021

Ondřej Mrákota
předseda senátu

Vyhovuji výzvě a zasílám v kolkových známkách určený soudní poplatek.

ke sp. zn.: 10 As 79/2021

podpis .................................................

Místo pro nalepení kolkových známek:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru