Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 50/2018 - 20Usnesení NSS ze dne 09.05.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Kraje Vysočina
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

10 As 50/2018 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: M. O., proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 7. 2017, čj. KUJI 50772/2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 1. 2018, čj. 62 A 219/2017-45,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení usnesení krajského soudu označeného v záhlaví. Krajský soud tímto usnesením zastavil řízení o žalobě, jelikož stěžovatel nezaplatil soudní poplatek.

[2] V usnesení ze dne 4. 4. 2018, čj. 10 As 50/2018-13, NSS výrokem I. zamítl žádost stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť dospěl k závěru, že jeho návrh zjevně nemůže být úspěšný (§ 36 odst. 1 s. ř. s.). Výrokem II. soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení doložil splnění podmínky zastoupení dle § 105 odst. 2 s. ř. s., tj. předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Výrokem III. ho soud vyzval, aby ve stejné lhůtě zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Současně soud stěžovatele poučil o důsledcích nesplnění výzvy.

[3] Usnesení ze dne 4. 4. 2018 bylo stěžovateli doručeno dne 10. 4. 2018; lhůta k doložení plné moci udělené advokátovi či prokázání vysokoškolského právnického vzdělání uplynula dne 25. 4. 2018. Stěžovatel ve stanovené lhůtě tuto povinnost nesplnil. Poslední den lhůty zaslal soudu pouze přípis datovaný ke dni 24. 4. 2018, ve kterém si pokládá otázku, z čeho NSS tak kategoricky usuzuje, že podaná žaloba proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace nemá vyhlídku na zdárné ukončení věci. Dále v něm uvádí, že požadavek vysokoškolského právnického vzdělání považuje za osobní urážku. Je-li prý zastupování osobou s právnickým vzděláním nutné, trvá i nadále na ustanovení zástupce na náklady státu. Upozorňuje však na to, že řešená kauza je jednoduchá, a proto není hospodárné vynakládat z tohoto důvodu prostředky státu na náklady advokáta. Stěžovatel v přípisu rovněž žádá o osvobození od soudního poplatku.

[4] Tento přípis však nic nemění na povinnosti stěžovatele doložit soudu plnou moc udělenou advokátovi či prokázat, že má vysokoškolské právnické vzdělání. Stěžovatel v přípisu polemizuje se závěrem o zjevné bezúspěšnosti, který NSS v usnesení ze dne 4. 4. 2018 vedl k zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce. NSS podotýká, že závěr o zjevné bezúspěšnosti učinil ve vztahu ke kasační stížnosti proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku v situaci, kdy stěžovatel prokazatelně nezaplatil soudní poplatek a nesplnil podmínky pro osvobození od poplatkové povinnosti. NSS se nezabýval tím, zda samotná žaloba proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace může být důvodná, jelikož stěžovatel v řízení před krajským soudem nezaplatil soudní poplatek a nesplnil tak jednu z podmínek pro její věcné posouzení.

[5] Stěžovatel dále v přípisu brojí proti samotnému požadavku povinného zastoupení advokátem. NSS uvádí, že tato podmínka řízení vyplývá z § 105 odst. 2 s. ř. s. a platí bez ohledu na to, zda stěžovatel podle vlastního přesvědčení zastoupení potřebuje, či nikoliv. Na požadavek povinného zastoupení advokátem tedy nelze rezignovat pouze proto, že se podle stěžovatele jedná o jednoduchou kauzu. Ostatně rozšířený senát NSS již v minulosti potvrdil, že na povinném zastoupení je třeba trvat také v řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku (usnesení rozšířeného senátu ze dne 9. 6. 2015, čj. 1 As 196/2014-19, č. 3271/2015 Sb. NSS).

[6] NSS uzavírá, že stěžovatel byl v souladu s § 105 odst. 2 s. ř. s. povinen doložit soudu plnou moc udělenou advokátovi či prokázat, že má vysokoškolské právnické vzdělání. Tuto povinnost stěžovatel ve stanovené lhůtě a ani dodnes nesplnil. Nedostatek zastoupení tak brání pokračování v řízení o kasační stížnosti. V takovém případě již bylo nadbytečné rozhodovat o stěžovatelově žádosti o osvobození od soudního poplatku, kterou v přípise ze dne 24. 4. 2018 učinil.

[7] NSS proto v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

[8] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti NSS rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. května 2018

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru