Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 44/2019 - 39Usnesení NSS ze dne 21.03.2019

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníSlužby Bruntál s.r.o.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

10 As 44/2019 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: Služby Bruntál s.r.o., se sídlem Slovenská 79/4, Bruntál, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 3. 2016, čj. MSK 14145/2016, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 1. 2019, čj. 22 A 46/2016-139,

takto:

I. Žádost žalobkyně o prodloužení lhůty k doložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo prokázání vysokoškolského právnického vzdělání zaměstnance žalobkyně, který za ni jedná, stanovené usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2019, čj. 10 As 44/2019-20, se zamítá.

II. Kasační stížnost se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalobkyni se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu na účet žalobkyně do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (stěžovatelka) podala dne 10. 2. 2019 kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu označenému v záhlaví. Uvedla, že v řízení o kasační stížnosti je zastoupena svým zaměstnancem I. H., který má vysokoškolské vzdělání, jež je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka doložila diplom I. H. z Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti (VŠ SNB), fakulty Ochrany štátných hraníc (OŠH), oboru právo, z roku 1987. Dále předložila dohodu o provedení práce s panem I. H. ze dne 5. 2. 2019.

[2] Ve výroku II. usnesení ze dne 19. 2. 2019, čj. 10 As 44/2019-20, NSS vyzval stěžovatelku k doložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo prokázání vysokoškolského právnického vzdělání (které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie) zaměstnance žalobkyně, jenž za ni má jednat v řízení o kasační stížnosti. V odůvodnění usnesení NSS konstatoval, že předložená kopie diplomu z VŠ SNB požadované vzdělání nedokládá, a odkázal k tomu na nález pléna Ústavního soudu ze dne 13. 9. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 7/95, č. 225/1995 Sb., a usnesení NSS týkající se téže stěžovatelky a téhož diplomu I. H. ze dne 29. 5. 2018, čj. 8 As 119/2018-12. Z citovaných rozhodnutí je zřejmé, že vzdělání získané na VŠ SNB nesplňuje požadavky na vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. K doložení zastoupení NSS stanovil lhůtu 15 dnů a poučil stěžovatelku o následcích nesplnění této výzvy. Citované usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 1. 3. 2019.

K výroku I.:

[3] Dne 14. 3. 2019 obdržel NSS přípis stěžovatelky, v němž uvádí, že „plnou mocí udělenou JUDr. V. G. prokazuje, že její zaměstnanec I. H. splňuje podmínky podle § 105 odst. 2 s. ř. s.“, neboť je zastoupen advokátem dle plné moci. Dále odkázala na další listiny, které podle ní prokazují, že I. H. získal odpovídající vzdělání. Doložila mj. vysvědčení I. H. o státní závěrečné zkoušce z roku 1987, přihlášku ke studiu na VŠ, informace o státních rigorózních zkouškách na PF UK, individuální plán studia a zadání diplomové práce na téma „Činnost západních špionážních rozvědek proti ČSSR v letech 1945 - 1970 (a ostatním soc. státům)“. Dále doložila plnou moc udělenou I. H. JUDr. V. G. v roce 2007, která jej zmocňuje ke všem úkonům v souvislosti se zákazem absolventům VŠ SNB získat státní rigorózní zkoušku. Závěrem přípisu stěžovatelka uvedla, že pokud by NSS vzdělání/zastoupení jejího zaměstnance neakceptoval, žádá o prodloužení lhůty k doložení zastoupení v řízení o kasační stížnosti, aby mohla ukončit dohodu se zaměstnancem a zajistit jiné zastupování.

[4] Podle § 40 odst. 5 s. ř. s. nestanoví-li zákon jinak, může předseda senátu z vážných omluvitelných důvodů na žádost zmeškání lhůty k provedení úkonu prominout. Žádost je třeba podat do dvou týdnů po odpadnutí překážky a je třeba s ní spojit zmeškaný úkon. Lhůtu určenou soudem může obdobně předseda senátu také prodloužit.

[5] Z citovaného usnesení plyne, že předseda senátu může prodloužit lhůtu k provedení úkonu (zde doložení zastoupení) pouze tehdy, pokud k tomu existují vážné omluvitelné důvody.

[6] Doložení zastoupení v řízení o kasační stížnosti není nijak složitým úkonem. NSS již v usnesení ze dne 19. 2. 2019 zřetelně vysvětlil, že vzdělání pana I. H. neodpovídá vzdělání, které je vyžadováno ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. Na tomto závěru nemohou nic změnit ani další listiny týkající se jeho studia na VŠ SNB, které stěžovatelka zaslala NSS. Plná moc udělená JUDr. I. G. se vztahuje pouze na úkony týkající se „zákazu absolventům VŠ SNB získat státní rigorózní zkoušku“. Nadto NSS z veřejně dostupných databází (vyhledavac.cak.cz a www.sak.cz) zjistil, že JUDr. V. G. není advokátem, resp. zapsaným členem ani v České advokátní komoře, ani ve Slovenské advokátní komoře.

[7] Stěžovatelka tedy neuvedla ani nedoložila žádné okolnosti týkající se vzdělání jejího zaměstnance Ivana Hronce ani jiné nové skutečnosti, jež by zakládaly vážný omluvitelný důvod pro prodloužení lhůty k doložení zastoupení v řízení o kasační stížnosti dle § 105 odst. 2 s. ř. s.

K výroku II.:

[8] Jak již bylo uvedeno, NSS ve výroku II. usnesení ze dne 19. 2. 2019 vyzval stěžovatelku k doložení zastoupení v řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s. ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 1. 3. 2019 (doručenka na č. l. 21 spisu NSS), lhůta k předložení plné moci tedy marně uplynula v pondělí dne 18. 3. 2019.

[9] NSS proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínky povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti.

[10] Výrok o odmítnutí kasační stížnosti lze učinit v tomtéž usnesení, kterým se zamítá žádost stěžovatelky o prodloužení lhůty k doložení zastoupení. Ze zákona totiž neplyne povinnost soudu, aby stěžovatelku opětovně vyzval k doložení zastoupení a stanovil jí k tomu novou lhůtu, pokud zamítl její žádost o prodloužení lhůty k doložení zastoupení (srov. usnesení NSS ze dne 22. 3. 2013, čj. 8 Ans 13/2012-28, a rozsudek NSS ze dne 19. 11. 2015, čj. 8 Afs 53/2015-41, u kterých byl výrok o zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty k provedení úkonu rovněž učiněn současně s výrokem o konečném rozhodnutí v řízení před správním soudem).

K výroku III.:

[11] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

K výroku IV.:

[12] Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení (zde kasační stížnost) před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Proto soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku výrokem IV.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. března 2019

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru