Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 423/2019 - 38Usnesení NSS ze dne 27.02.2020

Způsob rozhodnutíjinak
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje
VěcStavební zákon
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
III. ÚS 1136/2020

přidejte vlastní popisek

10 As 423/2019 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobců: a) RNDr. J. P., b) MUDr. M. P., oba zastoupeni Mgr. Martinem Moskalem, advokátem se sídlem Skořepka 1058/8, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 6. 2017, čj. 079728/2017/KUSK, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2019, čj. 48 A 112/2017-74, o návrhu stěžovatele a) na obnovu řízení, event. na vydání opravného usnesení,

takto:

I. Návrh stěžovatele a) na obnovu řízení se odmítá.

II. Návrh stěžovatele a) na opravu zřejmých nesprávností v usnesení ze dne 6. 2. 2020, čj. 10 As 423/2019-25, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] NSS obdržel dne 13. 12. 2019 kasační stížnost žalobců (stěžovatelé) proti rozsudku krajského soudu označenému v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však nezaplatili. Proto NSS usnesením ze dne 9. 1. 2020 vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč za každého. K zaplacení jim soud stanovil lhůtu 15 dnů a poučil je o následcích nevyhovění této výzvě. Ve stanovené lhůtě NSS platbu soudního poplatku pod určeným variabilním symbolem (1100442319) neobdržel, a proto řízení o kasační stížnosti usnesením ze dne 6. 2. 2020 zastavil.

[2] Dne 20. 2. 2020 NSS obdržel návrh stěžovatele a) na obnovu řízení a eventuálně na opravu zřejmých nesprávností usnesení o zastavení řízení o kasační stížnosti ve vztahu k jeho osobě. Stěžovatel a) sdělil, že soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplatil. Pouze namísto správného variabilního symbolu uvedl nesprávný variabilní symbol (1000442319), a zaplacený soudní poplatek byl proto mylně přiřazen ke spisové značce 1 As 423/2019. Vzhledem k tomu, že soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplatil, žádá o obnovu řízení dle § 111 s. ř. s., neboť soudu nebylo v době rozhodování o zastavení řízení o kasační stížnosti známo, že stěžovatel a) soudní poplatek řádně uhradil, a tato skutečnost nemohla být bez viny stěžovatele a) dříve uplatněna. Pokud by NSS nesdílel tento názor, navrhl, aby soud provedl opravu zřejmých nesprávností, neboť usnesení o zastavení řízení je stiženo zřejmou nesprávností spočívající v chybné výchozí informaci o tom, že stěžovatel a) soudní poplatek nezaplatil (§ 54 a § 55 s. ř. s.). Zároveň potvrdil, že soudní poplatek nezaplatila jeho manželka – stěžovatelka b).

[3] Podle § 114 odst. 2 s. ř. s. je obnova řízení nepřípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti, a proto NSS návrh stěžovatele a) na obnovu řízení odmítl dle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. Nadto NSS podotýká, že obnova řízení je přípustná pouze proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a politických hnutí (§ 114 odst. 1 s. ř. s.). O uvedená řízení se v nyní projednávané věci nejednalo.

[4] Za zjevnou nesprávnost ve smyslu § 54 odst. 4 s. ř. s. pak může být považována pouze chyba, která vznikla zjevným a okamžitým selháním v duševní či mechanické činnosti osoby, za jejíž účasti bylo rozhodnutí vyhlášeno či vyhotoveno, a která je každému zjevná. Oprava výroku rozhodnutí nemůže spočívat v jeho nahrazení výrokem odlišného znění, neboť důvodem opravy výroku rozhodnutí podle § 54 odst. 4 s. ř. s. může být toliko písařská nebo početní chyba či nesprávnost, která je zřejmá (rozsudek NSS ze dne 21. 2. 2007, čj. 4 Ans 3/2006-123, č. 1177/2007 Sb. NSS, a ze dne 3. 11. 2011, čj. 4 Ads 139/2011-400). Návrh stěžovatele na změnu usnesení o zastavení řízení nesplňuje požadavky na opravu zřejmých nesprávností ve smyslu § 54 odst. 4 s. ř. s. a citované judikatury, neboť by tím byla změněna samotná povaha rozhodnutí a jeho účinků. NSS proto nezbylo než návrh stěžovatele na opravu zřejmých nesprávností zamítnout.

[5] Účelem variabilního symbolu je mj. usnadnit přiřazení plateb soudních poplatků prostřednictvím bankovního převodu ke konkrétním spisovým značkám (rozsudek NSS ze dne 14. 1. 2020, čj. 10 As 261/2019-28). V množství soudních poplatků, které jsou placeny na účet NSS, je uvedení správného variabilního symbolu zcela zásadní, neboť jedině tak je umožněno soudu přiřadit soudní poplatek ke správné spisové značce. Nelze proto požadovat, aby příslušní pracovníci soudu prověřovali, zda soudní poplatek zaplacený pod určitým variabilním symbolem nemá být přiřazen k jiné spisové značce, než které odpovídá uvedený variabilní symbol. NSS ve spise sp. zn. 1 As 423/2019 ověřil, že stěžovatel a) skutečně ve stanovené lhůtě soudní poplatek zaplatil pod nesprávným variabilním symbolem 1000442319. Jakkoli se jedná o lidskou a do značné míry pochopitelnou chybu, nemá NSS bohužel žádné procesní prostředky, na základě kterých by toto pochybení stěžovatele a) napravil.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. února 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru