Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 325/2016 - 23Usnesení NSS ze dne 26.01.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

10 As 325/2016 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: M. M., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 3. 2016, čj. MSK 33468/2016, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2016, čj. 20 A 13/2016 – 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Dne 19. 12. 2016 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě označenému v záhlaví.

[2] Stěžovatel v kasační stížnosti neuved žádné kasační důvody. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. usnesením ze dne 22. 12. 2016, čj. 10 As 325/2016-14, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce náležitosti kasační stížnosti doplnil. Současně jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě plynoucích z § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[3] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. [p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne. Dle § 106 odst. 3 s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[4] Usnesení s výzvou k odstranění vad kasační stížnosti bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 22. 12. 2016; lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy v souladu s § 40 s. ř. s. uplynula dne 23. 1. 2017. Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu žádným způsobem nereagoval. [5] Vzhledem k tomu, že vytýkané vady kasační stížnosti nebyly přes výzvu soudu odstraněny a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7] Nejvyšší správní soud rozhodl vzhledem k odmítnutí kasační stížnosti v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, o vrácení uhrazeného soudního poplatku ve výši 5000 Kč k rukám jeho zástupce Mgr. Jaroslava Topola, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2017

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru