Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 319/2016 - 49Usnesení NSS ze dne 23.03.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěstský soud v Praze
Vrchní soud v Praze
Nejvyšší soud ČR
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

10 As 319/2016 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: T. R., proti žalovaným: 1) Městský soud v Praze, se sídlem Spálená 2, Praha 2, 2) Vrchní soud v Praze, se sídlem náměstí Hrdinů 1300/11, Praha 4, 3) Nejvyšší soud, se sídlem Burešova 571/20, Brno, ve věci nezákonného zásahu žalovaných, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 11. 2016, čj. 8 A 190/2016-5,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností dne 12. 12. 2016 usnesení Městského soudu v Praze označené v záhlaví. Městský soud v něm odmítl podání stěžovatele označené jako „žaloba proti nezákonnému zásahu ve věci pod sp. zn.: MSPH 77 INS 12694/2015 Městského soudu v Praze“. Zde se bránil proti nezákonnému zásahu spočívajícímu v tom, že „výše uvedené senáty obecných soudů a asistenti soudců (VSÚ) v rozporu s rozvrhem práce soudu a pro litispendenci věcí MSPH 77 INS 4140/2016 u Městského soudu v Praze (sp. zn.: 6 A 168/2016 u Městského soudu v Praze, žaloba proti nezákonnému zásahu ve věci) porušily čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a § 42 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb. (§ 40 až § 44 zákona č. 6/2002 Sb.)“. Městský soud rozhodl (s odkazem na usnesení jiného svého senátu) podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., protože napadený postup nepodléhá přezkoumání soudem ve správním soudnictví a tento nedostatek je neodstranitelný.

[2] Součástí kasační stížnosti byla též žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. O této žádosti Nejvyšší správní soud rozhodl usnesením ze dne 26. 1. 2017, čj. 10 As 319/2016-20, tak, že stěžovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků, neboť kasační stížnost zjevně nemůže být úspěšná (§ 36 odst. 3 s. ř. s.). Stěžovatel tím nesplnil podmínky stanovené v § 35 odst. 8 s. ř. s., Nejvyšší správní soud proto zamítl i žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[3] Současně Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost a dále aby předložil plnou moc advokáta nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V souvislosti s těmito výroky byl stěžovatel poučen o právních následcích jejich nesplnění.

[4] Usnesení ze dne 26. 1. 2017 bylo doručeno stěžovateli dne 14. 2. 2017 vhozením do domovní schránky. Lhůta pro zaplacení soudních poplatků a pro předložení plné moci advokáta uplynula dne 28. 2. 2017.

[5] Dne 10. 3. 2017, tj. po uplynutí lhůty, obdržel soud e-mailovou zprávu, ve které stěžovatel opětovně žádá o ustanovení zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků, a to na základě nebezpečí z prodlení, ze kterého by mu mohla vzniknout újma. Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti nemůže stěžovatel soudní poplatek zaplatit. Tyto skutečnosti již doložil v podané kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud se touto novou žádostí nezabýval, protože již ve svém usnesení ze dne 26. 1. 2017 dospěl k závěru, že kasační stížnost je zjevně neúspěšná.

[6] Stěžovatel ve lhůtě stanovené soudem nedoložil plnou moc advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti ani soudu neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nejvyšší správní soud proto odmítl kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť není splněna podmínka řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn; nelze proto v řízení pokračovat.

[7] Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že stěžovatel ve stanovené lhůtě nezaplatil soudní poplatek. Tím by byl naplněn i důvod pro zastavení řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[8] Výrok o náhradě nákladů řízení se při odmítnutí kasační stížnosti opírá o § 60 odst. 3 větu první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. března 2017

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru