Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 31/2021 - 134Usnesení NSS ze dne 15.04.2021

Způsob rozhodnutípředběžné opatření: zamítnutí
Účastníci řízeníMinisterstvo zdravotnictví
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

10 As 31/2021 - 134

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Sylvy Šiškeové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci navrhovatelky: L. L., zast. Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 8. 2020, čj. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN, ve znění pozdějších změn návrhu, v řízení o kasačních stížnostech navrhovatelky a P. Š., zast. Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2021, čj. 9 A 91/2020-804, o návrhu navrhovatelky na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh navrhovatelky na vydání předběžného opatření se zamítá.

II. Navrhovatelka je povinna zaplatit soudní poplatek za návrh na vydání předběžného opatření ve výši 1 000 Kč, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatelka („stěžovatelka“) se návrhem ze dne 20. 8. 2020 domáhala zrušení opatření obecné povahy – mimořádného opatření odpůrce ze dne 19. 8. 2020, kterým odpůrce s účinností ode dne 1. 9. 2020 zakázal pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na vymezených místech. Městský soud připustil deset změn návrhu a napadeným rozsudkem zamítl návrh na zrušení mimořádného opatření ze dne 7. 12. 2020, platného a účinného ke dni rozhodnutí soudu.

[2] Podle stěžovatelky mimořádné opatření zasahuje závažným způsobem do jejího práva na svobodu pohybu i do práva na zdraví a na ochranu soukromého a rodinného života. Zdravotní stav stěžovatelce nedovoluje nosit roušku, dopady mimořádného opatření na stěžovatelku jsou tedy negativní. Povinnost stanovená mimořádným opatřením ji fakticky vylučuje ze společnosti, vystavuje neustálému riziku uložení pokuty a sociálnímu tlaku. Předběžným opatřením stěžovatelka žádá, aby NSS zakázal odpůrci vydávat mimořádná opatření týkající se povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest a neobsahující výjimky pro osoby, které nemohou s ohledem na svůj zdravotní stav dostát této povinnosti. Dalšími petity se stěžovatelka domáhá, aby NSS uložil odpůrci povinnost přijmout opatření, které stěžovatelce umožní pohybovat se bez zakrytí úst a nosu, případně opatření, které stěžovatelce umožní v případě zdravotních obtíží ochranné prostředky z úst a nosu sejmout.

[3] Podle odpůrce stěžovatelce nehrozí vážná újma, a naopak je její zdraví nošením roušky chráněno (k tomu odpůrce odkazuje na odborné studie). Tvrdí také, že hrozba pokuty ve výši (až) tří milionů korun českých je zavádějící, neboť v případě popsaném stěžovatelkou by se s ohledem na zásadu individualizace správního trestu o tak vysokou pokutu nejednalo. Podle odpůrce by soud vydáním předběžného opatření rozhodl zároveň ve věci samé, což je v rozporu se smyslem institutu předběžného opatření. Mimořádné opatření, které bylo předmětem řízení u městského soudu, bylo s účinností od 25. 2. 2021 zrušeno mimořádným opatřením ze dne 22. 2. 2021. Není tak již ani platné, ani účinné.

[4] Podle § 38 odst. 1 s. ř. s. byl-li podán návrh na zahájení řízení a je potřeba zatímně upravit poměry účastníků pro hrozící vážnou újmu, může usnesením soud na návrh předběžným opatřením účastníkům uložit něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet. Ze stejných důvodů může soud uložit takovou povinnost i třetí osobě, lze-li to po ní spravedlivě žádat.

[5] V řízení o kasační stížnosti je založena pravomoc NSS pro případné vydání předběžného opatření (usnesení ze dne 24. 5. 2006, čj. Na 112/2006-37, č. 910/2006 Sb. NSS). Pro vydání předběžného opatření musí být podle uvedeného usnesení současně splněny tyto podmínky:

1) podaná kasační stížnost, řízení o níž nebylo zastaveno, a to zásadně včetně kasační stížnosti mající vady, s výjimkou takových vad, že by z povahy věci bránily o předběžném opatření rozhodnout;

2) návrh na vydání předběžného opatření; 3) potřeba zatímně upravit poměry účastníků pro hrozící vážnou újmu; 4) podané vyjádření ostatních účastníků k návrhu na vydání předběžného opatření, je-li takového vyjádření potřeba.

[6] Městský soud zamítl návrh na zrušení mimořádného opatření ze dne 7. 12. 2020. Toto mimořádné opatření bylo s účinností od 25. 2. 2021 zrušeno mimořádným opatřením ze dne 22. 2. 2021. Mimořádné opatření ze dne 22. 2. 2021 bylo s účinností od 1. 3. 2021 zrušeno mimořádným opatřením ze dne 26. 2. 2021. V projednávaném případě nastala situace, kdy bylo mimořádné opatření zrušeno a nahrazeno obsahově obdobnými mimořádnými opatřeními po vydání rozsudku městského soudu.

[7] Stěžovatelka se domáhá toho, aby soud cestou předběžného opatření de facto obecně reguloval způsob, jakým odpůrce v současné době (mimořádným opatřením ze dne 26. 2. 2021) upravuje povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Uvedené vyplývá i z doplnění návrhu na předběžné opatření ze dne 1. 3. 2021. To ale není možné. Mimořádné opatření ze dne 26. 2. 2021 není a nemůže být ani zprostředkovaně předmětem přezkumu v tomto řízení o kasační stížnosti stěžovatelky, neboť NSS nepřezkoumává správní akty přímo, nýbrž prostřednictvím přezkumu rozhodnutí krajských soudů.

[8] Ačkoli předmětem řízení před NSS je napadený rozsudek městského soudu a nikoli napadený správní akt, může NSS uplatňovat svou pravomoc jen v mezích, které byly vytyčeny právě předmětem řízení o zrušení opatření obecné povahy. Pokud správní akt, který nakonec městský soud přezkoumal, už neexistuje, nelze před ním poskytnout předběžnou ochranu. Návrh na předběžné opatření nemůže sloužit k úpravě poměrů, které nejsou vyvolány původním (soudně přezkoumaným) opatřením, nýbrž opatřením jiným.

[9] Jako právní argument by nemohlo obstát to, že v důsledku současného opatření hrozí stěžovatelce stejná újma jako v důsledku opatření již přezkoumaného. Po vydání rozsudku městského soudu již nelze měnit návrh na zrušení opatření obecné povahy (nahrazovat starší mimořádné opatření novějším), tím méně jej rozšiřovat o další mimořádná opatření, která by snad mohla stěžovatelce hrozit újmou právě nyní. Aktuální mimořádné opatření není ani zprostředkovaně předmětem kasačního řízení, proto do něj nemůže NSS jakkoli zasahovat předběžným opatřením.

[10] Nadto je třeba říci, že první předběžné opatření, jehož vydání se stěžovatelka domáhá, by bylo nepřípustným zásahem do pravomoci odpůrce, kterému nelze obecně zakázat, aby vydával mimořádná opatření. Ostatní navrhovaná předběžná opatření pak předjímají rozhodnutí ve věci samé. NSS nemůže předběžným opatřením nařídit odpůrci, aby upravil a doplnil mimořádné opatření o výjimku, kterou požaduje stěžovatelka, nebo aby vydal ve věci stěžovatelky správní rozhodnutí.

[11] Závěrem NSS dodává, že rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je svou povahou rozhodnutím předběžné povahy a nelze z něj předjímat budoucí rozhodnutí o věci samé. NSS dodává, že o návrhu stěžovatelky mohl rozhodnout až poté, co provedl nezbytné procesní úkony a městský soud mu dne 30. 3. 2021 předložil soudní spis (podpůrně viz usnesení NSS ze dne 20. 6. 2012, čj. 6 Ads 73/2012-17, nebo ze dne 13. 8. 2020 čj. 7 As 146/2020-35; i když se tato usnesení týkají rozhodování o odkladném účinku, podle NSS lze jejich závěry použít i ve věci návrhu na vydání předběžného opatření).

[12] Podání návrhu na vydání předběžného opatření podléhá podle položky 5 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soudnímu poplatku 1 000 Kč. Podle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích je poplatek splatný vznikem poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost v daném případě vzniká dnem právní moci tohoto usnesení [§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o soudních poplatcích, per analogiam; srov. k tomu usnesení NSS ze dne 29. 2. 2012, čj. 1 As 27/2012-32]. NSS proto výrokem II vyzval stěžovatelku ke splnění povinnosti zaplatit soudní poplatek za návrh na vydání předběžného opatření.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Soudní poplatek lze zaplatit a) vylepením kolků na tomto tiskopisu; nebo b) bezhotovostně převodem na účet soudu číslo: 3703 – 46127621/0710, vedený u České národní banky, pobočka Brno. Závazný variabilní symbol pro identifikaci platby: 1100403121.

Pokud úhradu soudního poplatku provádí jiná osoba než povinná, je nutno do zprávy pro příjemce na příkazu k úhradě uvést, za koho se úhrada provádí.

V případě placení kolkovými známkami nalepte vždy oba jejich díly na tiskopis na vyznačeném místě. Tiskopis podepište a vraťte jej označenému soudu. Kolkové známky neznehodnocujte.

V Brně dne 15. dubna 2021

Ondřej Mrákota
předseda senátu Vyhovuji výzvě a zasílám v kolkových známkách určený soudní poplatek.

ke sp. zn.: 10 As 31/2021

podpis .................................................

Místo pro nalepení kolkových známek:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru