Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 297/2016 - 41Rozsudek NSS ze dne 19.01.2017

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Libereckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky
Prejudikatura

5 Afs 1/2007 - 172

9 Afs 7/2012 - 49


přidejte vlastní popisek

10 As 297/2016 - 41

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: M. Š., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 8. 2016, čj. OD 741/16-3/67.1/16228/Li, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci, ze dne 4. 11. 2016, čj. 60 A 16/2016-70,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Rozhodnutí krajského soudu

[1] Usnesením ze dne 4. 11. 2016 zastavil Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, řízení o žalobě, kterou žalobce napadl rozhodnutí žalovaného ve věci dopravního přestupku. Krajský soud vyzval žalobcova zástupce, aby ve lhůtě jednoho týdne zaplatil soudní poplatek za žalobu ve výši 3000 Kč; upozornil jej také na to, že nezaplatí-li poplatek ve lhůtě, bude řízení zastaveno. Lhůta uplynula dne 31. 10. 2016, poplatek však nebyl zaplacen; proto soud řízení zastavil.

II. Kasační stížnost

[2] Žalobce (stěžovatel) podal proti usnesení krajského soudu kasační stížnost. Namítl, že dne 7. 11. 2016, kdy bylo usnesení doručeno do datové schránky jeho zástupce, požádal o upuštění od úhrady soudního poplatku. Žádost o osvobození od soudního poplatku podaná dříve, než usnesení nabylo právní moci, má stejné účinky jako zaplacení poplatku před právní mocí usnesení (viz rozsudek NSS ze dne 10. 8. 2011, čj. 1 As 74/2011-251). Nebyl tedy důvod k zastavení řízení o žalobě a usnesení krajského soudu by mělo být zrušeno.

III. Právní hodnocení Nejvyššího správního soudu

[3] Kasační stížnost není důvodná.

[4] Ze spisu krajského soudu NSS zjistil, že usnesení o zastavení řízení bylo vskutku doručeno do datové schránky stěžovatelova zástupce dne 7. 11. 2016. Dne 21. 11. 2016 byla u NSS podána kasační stížnost; NSS poté vyzval krajský soud k předložení soudního spisu a krajský soud zaslal svůj spis dne 2. 12. 2016 na NSS.

[5] Dne 12. 12. 2016 zaslal krajský soud Nejvyššímu správnímu soudu stěžovatelovo podání, které bylo datováno dnem 5. 11. 2016 a krajskému soudu bylo doručeno dne 5. 12. 2016 (do Ústí nad Labem), resp. dne 6. 12. 2016 (na pobočku v Liberci). Podání, které podepsal sám stěžovatel, nese název Prosba o upuštění od poplatkové povinnosti – 60 A 16/2016. Stěžovatel zde popisuje svou momentální finanční tíseň a žádá o „odpuštění“ soudního poplatku nebo aspoň o povolení jej splácet po dobu deseti měsíců ve splátkách po 300 Kč. Obálka, ve které podání na soud dorazilo, je opatřena rakouskou poštovní známkou a dvěma razítky pošty: jedno je ze Salzburgu ze 7. 11. 2016, druhé z Brna z 2. 12. 2016.

[6] Stěžovatel v kasační stížnosti správně cituje § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích: „Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci,…“. Pravdu má i v tom, že soud zruší usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku i tehdy, pokud účastník před nabytím právní moci usnesení požádá o osvobození od soudního poplatku. Stěžovatel však přehlíží, že pro případ platby poplatku nestačí soudu sdělit, že poplatek byl zaplacen, ale je nutno nejpozději v den, jehož uplynutím usnesení nabývá právní moci, doručit soudu vylepené kolkové známky (viz č. 2328/2011 Sb. NSS). Pokud platba proběhla bezhotovostně, nepostačí, že byl v den nabytí právní moci usnesení dán příkaz k úhradě, ale platba musí být nejpozději v tento den připsána na účet soudu (viz rozsudek NSS ze dne 12. 4. 2012, čj. 9 Afs 7/2012-49).

[7] Stejně tak v situaci, kdy chce účastník odvrátit účinky již vydaného usnesení o zastavení řízení za pomoci žádosti o osvobození od soudních poplatků, je třeba, aby nejpozději v den nabytí právní moci usnesení doručil žádost soudu; nestačí, pokud ji v tento den teprve podá k poštovní přepravě, neboť tu nejde o procesní lhůtu ve smyslu § 40 odst. 4 s. ř. s. Na tomto předpokladu je založen i rozsudek NSS, jehož se stěžovatel dovolává v kasační stížnosti.

[8] Stěžovatel podle všeho teprve dne 7. 11. 2016 podal žádost o osvobození od soudních poplatků k poštovní přepravě; krajský soud se o tom dozvěděl až o měsíc později, kdy mu zásilka byla doručena. Stěžovatel tedy nepožádal o osvobození dříve, než usnesení krajského soudu nabylo právní moci; krajský soud proto nemohl své usnesení zrušit a není tu ani důvod, aby tak činil Nejvyšší správní soud.

IV. Závěr a náklady řízení

[9] Nejvyšší správní soud proto zamítl kasační stížnost podle § 110 odst. 1 poslední věty s. ř. s.

[10] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatel neměl ve věci úspěch, a nemá tak právo na náhradu nákladů řízení; žalovanému pak v řízení nevznikly žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2017

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru