Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 266/2019 - 33Usnesení NSS ze dne 26.09.2019

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

10 As 266/2019 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: Ing. J. Č., zast. JUDr. Mgr. Ing. M. Č., obecným zmocněncem, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, Brno, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, II) FRONTON – PLUS, spol. s r. o., se sídlem U Pošty 287/4, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 7. 2017, čj. JMK 106775/2017, sp. zn. S-JMK 783268/2017 OÚPSŘ, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 6. 2019, čj. 30 A 183/2017-162,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalobkyni se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel dne 1. 8. 2019 kasační stížnost, kterou se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. Tímto usnesením soud zamítl žalobu, kterou stěžovatelka podala proti rozhodnutí krajského úřadu ve věci stavebního povolení na stavbu rodinného domu v sousedství stěžovatelčina pozemku.

Stěžovatelka nepředložila současně s podáním kasační stížnosti plnou moc, kterou by udělila advokátovi, ani nedoložila doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání. NSS proto usnesením ze dne 7. 8. 2019, čj. 10 As 266/2019-12, stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení předložila plnou moc k podání kasační stížnosti, kterou udělí advokátovi, nebo aby doložila doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání. V souvislosti s tím soud stěžovatelku poučil o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 17. 8. 2019 (doručenka na č. l. 13 spisu NSS).

Stěžovatelka doložila dne 30. 8. 2019 plnou moc ze dne 29. 8. 2019, kterou pověřila svého životního partnera, JUDr. Mgr. Ing. M. Č., bytem B. 28/8, B., aby ji zastupoval v řízení o kasační stížnosti.

NSS přípisem ze dne 3. 9. 2019, čj. 10 As 266/2019-26, informoval stěžovatelku, že doložením plné moci udělené JUDr. Mgr. Ing. Č. nesplnila podmínku povinného zastoupení advokátem, neboť sama podle obsahu spisu nemá právnické vzdělání a JUDr. Mgr. Ing. Č., ač má právnické vzdělání, není zapsán v seznamu advokátů ani není stěžovatelčiným zaměstnancem. NSS zároveň stěžovatelce poskytl dodatečnou lhůtu 15 dnů k předložení plné moci udělené advokátu nebo předložení dokladu o jejím vlastním vysokoškolském právnickém vzdělání. NSS stěžovatelku poučil, že pokud tak neučiní, nezbude mu než kasační stížnost odmítnout pro nesplnění podmínek řízení. Přípis byl stěžovatelce doručen dne 5. 9. 2019 (doručenka na č. l. 26 spisu NSS), lhůta pro předložení plné moci uplynula dne 20. 9. 2019.

Stěžovatelka dne 13. 9. 2019 sdělila soudu, že si přeje, aby ji v řízení o kasační stížnosti zastupoval JUDr. Mgr. Ing. Č., neboť má vzdělání požadované pro výkon advokacie a zároveň je jejím zaměstnancem. Ani tím však neodstranila nedostatek podmínky řízení podle § 105 odst. 2 s. ř. s. JUDr. Mgr. Ing. Č. není advokátem zapsaným v seznamu advokátů, a proto může v řízení vystupovat nanejvýš jako obecný zmocněnec; takové zastoupení ovšem v řízení o kasační stížnosti nestačí. Tvrzení o tom, že je JUDr. Mgr. Ing. Č. stěžovatelčiným zaměstnancem, považuje NSS za nepřesvědčivé; stěžovatelka je ničím nedoložila a podle soudu je toto tvrzení spíše jen spontánní procesní reakcí, která je vedena snahou formálně vyhovět požadavkům stanoveným v § 105 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatelka ve stanovené lhůtě nepředložila plnou moc k podání kasační stížnosti, kterou by udělila advokátovi, ani nedoložila své vysokoškolské právnické vzdělání.

Z výše uvedeného důvodu NSS kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínky povinného zastoupení advokátem při řízení o kasační stížnosti.

Pro úplnost NSS dodává, že nevyhověl stěžovatelčině žádosti o prodloužení měsíční lhůty k doplnění kasační stížnosti o petit a důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu (lhůta uplynula dne 17. 9. 2019, stěžovatelka požádala dne 13. 9. 2019 o prodloužení lhůty do 7. 10. 2019). S ohledem na nesplnění podmínky zastoupení advokátem se žádost stala bezpředmětnou.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 a 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení (zde kasační stížnost) před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Proto soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku výrokem III.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. září 2019

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru