Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 22/2014 - 31Usnesení NSS ze dne 03.07.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníStátní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
VěcBezpečnost práce

přidejte vlastní popisek

10 As 22/2014 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: A. P. M., proti žalovanému: Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, se sídlem Říční 1195, Hradec Králové, proti „vyrozumění vyhotovenému žalovaným dne 20. 2. 2013 pod zn. 11771/8.50/12/7.4“, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 27. 1. 2014, č. j. 52 A 90/2013-13,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností ze dne 31. 1. 2014, se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 27. 1. 2014, č. j. 52 A 90/2013-13, jímž byla odmítnuta jeho žaloba pro nepřípustnost. Krajský soud současně konstatoval, že i v případě přípustnosti by byla žaloba podána zjevně opožděně a bylo by ji rovněž třeba odmítnout.

[2] Kasační stížnost byla sepsána v polském jazyce, nebyl zaplacen soudní poplatek a nebylo doloženo zastoupení advokátem ani vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele přípisem ze dne 2. 4. 2014 poučil o nutnosti jednání v českém jazyce (s výjimkou případných ústních jednání) a o podmínce zastoupení advokátem (poučil jej i o možnosti požádat o přidělení advokáta Českou advokátní komoru); k odstranění vad poskytl stěžovateli lhůtu 30 dnů s tím, že poté bude stěžovatel formálně vyzván usnesením. Stěžovatel reagoval podáním ze dne 11. 4. 2014 v českém jazyce, z něhož vyplývalo, že nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení soudního poplatku a žádá současně o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

[3] Usnesením ze dne 29. 5. 2014, č. j. 10 As 22/2014-26, Nejvyšší správní soud ve výrocích I. a II. zamítl stěžovatelovu žádost o osvobození od soudních poplatků a rozhodl o neustanovení stěžovateli advokáta. Ve výrocích III. a IV. soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti a doložení splnění podmínky dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“); stěžovateli byla stanovena lhůta 14 dnů. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 5. 6. 2014.

[4] Stěžovatel do dnešního dne na výzvu nereagoval.

[5] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Podle § 120 s. ř. s. není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I. Nejvyšší správní soud dle citovaných zákonných ustanovení kasační stížnost odmítl, neboť absence povinného zastoupení stěžovatele při nedoložení jeho vlastního vysokoškolského právního vzdělání vzdor výzvě a poučení odstraněna nebyla.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. července 2014

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru