Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 175/2020 - 24Rozsudek NSS ze dne 10.07.2020

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníOkresní soud v Prostějově
VěcProcesní
Prejudikatura

1 As 196/2014 - 19


přidejte vlastní popisek

10 As 175/2020 - 24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: L. L., proti žalovanému: Okresní soud v Prostějově, se sídlem Havlíčkova 16, Prostějov, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 4. 2020, sp. zn. EP 41/2020, čj. vymáhacího spisu 5600026119, 5600007419, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 14. 5. 2020, čj. 65 Af 29/2020-10,

takto:

Kasační stížnost se zamítá.

Odůvodnění:

[1] Žalobce je jako odsouzený povinen podle § 153 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, povinen nahradit České republice náklady trestního řízení za řízení o zcela bezvýsledně podaném dovolání ve výši 10 000 Kč (usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 19. 7. 2019, čj. 2 T 78/2018-210). Na základě tohoto rozhodnutí žalovaný vydal dne 2. 3. 2020 exekuční příkaz. Žádostí ze dne 12. 3. 2020 se žalobce domáhal zastavení exekuce. Vymáhající úředník žalovaného tento návrh podle § 181 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, zamítl (rozhodnutí ze dne 6. 4. 2020). Proti tomuto rozhodnutí se žalobce bránil žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci, který v záhlaví uvedeným usnesením věc postoupil Krajskému soudu v Brně jakožto místně příslušnému krajskému soudu.

[2] Žalobce (stěžovatel) podal proti tomuto usnesení krajského soudu kasační stížnost. Nesouhlasí s postoupením věci Krajskému soudu v Brně. Souhlasí s tím, že v trestních a občanskoprávních věcech je místně příslušným k projednání odvolání proti rozhodnutím Okresního soudu v Prostějově právě Krajský soud v Brně. Pokud se ovšem jedná o vymožení poplatků za soudní řízení v trestních věcech, ty se řídí daňovým řádem. V daňovém řádu je místní příslušnost daná. Pokud by o této věci rozhodoval Krajský soud v Brně, jednalo by se dle něj o podjatý soud, jelikož tento soud rozhodoval o odvolání (pozn. NSS: stěžovatel nespecifikoval, o jakém odvolání měl tento soud rozhodovat). Domnívá se tedy, že soudci Krajského soudu v Brně mají poměr k jeho věci a nebudou nezávislí a nestranní.

[3] NSS předesílá, že podáním kasační stížnosti proti procesnímu rozhodnutí krajského soudu (s výjimkou procesního rozhodnutí, kterým se řízení o žalobě končí) nevzniká stěžovateli poplatková povinnost (srov. usnesení rozšířeného senátu ze dne 9. 6. 2015, čj. 1 As 196/2014-19, č. 3271/2015 Sb. NSS). Usnesení o postoupení věci nepochybně je takovým procesním rozhodnutím. Stěžovatele tedy netíží poplatková povinnost. Obdobné závěry platí i ve vztahu k povinnosti být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To platí např. tehdy, je-li kasační stížnost kvalitní a jsou zřejmé její důvody. Proto v nynějším případě není třeba trvat ani na doložení zastoupení advokátem (viz usnesení ze dne 11. 6. 2020, čj. 10 As 175/2020-21, v němž NSS stěžovateli neustanovil zástupce).

[4] Kasační stížnost není důvodná.

[5] Podle § 7 odst. 2 s. ř. s. je k řízení místně příslušný zpravidla ten soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Okresní soud v Přerově vystupuje v této věci jako místně příslušný správce daně. V napadeném rozhodnutí ze dne 6. 4. 2020 stěžovatele poučil o tom, že proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zastavení daňové exekuce nelze uplatnit opravné prostředky (§ 181 odst. 4 daňového řádu); upozornil jej však, že v této věc může podat žalobu dle § 65 s. ř. s.

[6] Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci správně identifikoval, že dle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, resp. přílohy č. 3, bodu 52 a přílohy č. 2 bodu 7 tohoto zákona, je místně příslušným právě Krajský soud v Brně, jakožto soud, v jehož obvodu má sídlo stěžovatelův správce daně (Okresní soud v Prostějově).

[7] Obecná obava, že všechny soudkyně a všichni soudci správního úseku Krajského soudu v Brně jsou podjatí, protože v jiné – třeba i související věci – jejich kolegové z trestního či občanskoprávního úseku rozhodovali, není namístě (§ 8 odst. 1 s. ř. s.; srov. obecně usnesení rozšířeného senátu ze dne 26. 3. 2020, čj. Nad 8/2019-65).

[8] NSS proto zamítl kasační stížnost podle § 110 odst. 1 s. ř. s. O nákladech řízení nerozhodoval, protože i o nákladech této kasační stížnosti rozhodne v následujícím řízení Krajský soud v Brně.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. července 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru