Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 154/2017 - 32Usnesení NSS ze dne 20.07.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMěstský úřad Hlinsko
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

10 As 154/2017 - 32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: V. P., zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Černého 517/13, Praha 8, proti žalovanému: Městský úřad Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, ve věci ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu, v řízení o kasačních stížnostech žalobce a Mgr. Jaroslava Topola, advokáta se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 10. 5. 2017, čj. 52 A 7/2017-71,

takto:

I. Kasační stížnost podaná Mgr. Jaroslavem Topolem se odmítá.

II. Řízení o kasační stížnosti žalobce se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Souhrn dosavadního řízení

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora uvedené právní věci dne 23. 5. 2017 kasační stížnost, kterou jménem žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal advokát Mgr. Jaroslav Topol. Spolu s kasační stížností předložil soudu plnou moc ze dne 12. 6. 2014.

[2] Dne 24. 5. 2017 byla v téže věci Nejvyšší správnímu soudu doručena druhá kasační stížnost, kterou jménem stěžovatele podal advokát Mgr. Václav Voříšek, který stěžovatele zastupoval v řízení před krajským soudem. V daném případě plná moc spolu s kasační stížností předložena nebyla, ve spise krajského soudu je nicméně založena plná moc udělená stěžovatelem Mgr. Voříškovi dne 17. 3. 2017, na základě které je jmenovaný advokát oprávněn stěžovatele zastupovat i v řízení před Nejvyšším správním soudem. V závěru textu této plné moci stěžovatel výslovně odvolal zmocnění udělené Mgr. Topolovi.

[3] Na základě shora uvedeného Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby soudu sdělil, který z uvedených advokátů jej v řízení před Nejvyšším správním soudem má dále zastupovat. Poučil jej, že v případě Mgr. Jaroslava Topola by bylo nezbytné předložit novou plnou moc prořízení o kasační stížnosti; a též o tom, že pokud nebude reagovat, bude soud považovat za jeho zástupce Mgr. Voříška.

[4] Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval. [5] Dne 17. 7. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti stěžovatele podané advokátem Mgr. Václavem Voříškem.

II. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
II.a) Kasační stížnost podaná Mgr. Jaroslavem Topolem

[6] Kasační stížnost je podle § 102 s. ř. s. opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení domáhá zrušení tohoto rozhodnutí. Podle § 33 s. ř. s. jsou účastníky řízení navrhovatel (žalobce) a odpůrce (žalovaný) nebo ti, o nichž to stanoví tento zákon. Účastníky řízení před krajským soudem tedy byli V. P. jako žalobce a Městský úřad Hlinsko jako žalovaný.

[7] Je zřejmé, že Mgr. Jaroslav Topol nebyl v daném řízení ani jeho účastníkem, ani osobou zúčastněnou na řízení. Bylo proto nutné se dále zabývat rozsahem jeho oprávněním k podání kasační stížnosti na základě plné moci stěžovatele ze dne 12. 6. 2014.

[8] Soudní řád správní neupravuje zánik plné moci a v souladu s § 64 s. ř. s. je proto třeba vyjít z přiměřeného použití prvé a třetí části zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.), konkrétně § 28 o. s. ř.

[9] Podle § 28 odst. 2 o. s. ř. plná moc zaniká (mimo jiné) odvoláním ze strany účastníka. Odvolání plné moci je vůči soudu účinné jen tehdy, bylo-li soudu účastníkem nebo zmocněncem oznámeno (podáním v písemné nebo elektronické podobě nebo ústně do protokolu), a působí ode dne, kdy soudu takové oznámení došlo. Podle § 28 odst. 3 o. s. ř. je možné

vypovědět plnou moc dosavadnímu zástupci také tím, že si účastník řízení zvolí jiného zástupce. [10] V nyní posuzované věci stěžovatel udělil nejprve dne 12. 6. 2014 plnou moc Mgr. Topolovi. Dne 17. 3. 2017 tuto plnou moc výslovně vypověděl a současně udělil novou plnou moc Mgr. Voříškovi, a to konkrétně pro zastupování v řízení o žalobě ve věci ochrany před nezákonným zásahem žalovaného v řízení vedeném pod sp. zn. S-ODP/SPR-207/2013-22, včetně oprávnění k podávání opravných prostředků. S ohledem na shora citovaná ustanovení o. s. ř., lze tudíž jednoznačně dospět k závěru, že plná moc ze dne 12. 6. 2014 udělená Mgr. Jaroslavu Topolovi zanikla.

[11] Z výše uvedených důvodů je nutno kasační stížnost Mgr. Topola považovat za podání učiněné osobou k tomu zjevně neoprávněnou podle § 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto nemohl jeho kasační stížnost věcně projednat a odmítl ji v souladu s cit. ustanoveními.

II.b) Kasační stížnost stěžovatele

[12] Podáním ze dne 17. 7. 2017 vzal stěžovatel svou kasační stížnost výslovně zpět. [13] Projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

III. Závěr a náklady řízení

[14] Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podanou dne 23. 5. 2017 Mgr. Jaroslavem Topolem odmítl, řízení o kasační stížnosti stěžovatele ze dne 24. 5. 2017 zastavil.

[15] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2017

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru