Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 14/2020 - 22Usnesení NSS ze dne 12.02.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo dopravy
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

10 As 14/2020 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci podatelů a) J. V. a b) M. V., ve věci nejasného podání obou podatelů ze dne 10. 1. 2020,

takto:

I. Podání J. V. a M. V. doručená Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. ledna 2020 se odmítají.

II. Podatelé nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 10. 1. 2020 soud obdržel od podatelů dvě téměř totožná e-mailová podání, z nichž bylo patrné pouze to, že byla adresována zdejšímu soudu. Navrhovatelé v podání uvedli značku podatele (což je pravděpodobně jejich vlastní spisová značka) a pak „Vaší značku: 15 A 149/2019“.

[2] Usneseními ze dne 15. 1. 2020 vyzval NSS navrhovatele (každého zvlášť), aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení odstranili vady nejasných podání ze dne 10. 1. 2020, zejména aby objasnili, co těmito podáními sledují a čeho se domáhají. V těchto usneseních NSS navrhovatelům vysvětlil, že z jejich podání není zřejmé, oč se vlastně jedná (žádost, kasační stížnost či snad jiný návrh) a o co vlastně navrhovatelům jde. NSS je rovněž poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Oběma navrhovatelům bylo usnesení doručeno fikcí dne 27. 1. 2020. Lhůta k odstranění vad nejasného podání uplynula dne 3. 2. 2020.

[3] M. V. na výzvu dosud nereagoval. Dne 11. 2. 2020 J. V. doručil soudu osmistránkové podání, z něhož ovšem opět není patrné, čeho se navrhovatel a) domáhá. Navrhovatel a) v tomto podání vylíčil, s jakými životními potížemi se potýká, avšak vady původního podání ze dne 10. 1. 2020 neodstranil. Na s. 2 podání ze dne 11. 2. 2020 mj. uvedl následující:

„Tímto podáním mimo jiné i podávám každou formu odporu proti rozhodnutím, výzvám a dalším úkonům a proti právním důsledkům soudem doposud učiněných kroků v daném řízení. Tímto podáním mimo jiné i podávám kasační stížnost, výzvám a dalším úkonům proti rozhodnutím učiněným v předmětném řízení. Tímto podáním mimo jiné i podávám odvolání proti rozhodnutím, výzvám a dalším úkonům učiněným v předmětném řízení. Tímto podáním mimo jiné i podávám námitky proti rozhodnutím, výzvám a dalším úkonům učiněným v předmětném řízení. Tento poslední odstavec mi bylo zde těžké napsat, protože množství papírování, které to způsobí, je vyšší, než kterého by bylo třeba. Je mi z toho smutno“.

(zvýraznění doplnil NSS)

[4] Výše uvedené ovšem nelze považovat za dostatečně konkrétní sdělení, které by odstranilo nejasnost původního podání ze dne 10. 1. 2020. Jakkoli navrhovatel a) upozorňuje, že podává kasační stížnost, činí tak jen ve velmi obecné rovině, jelikož v témže odstavci uvádí, že podává také odvolání a námitky. Navrhovatel a) zejména neoznačil žádné konkrétní rozhodnutí, které by domnělou kasační stížností napadal. V podání ze dne 11. 2. 2020 NSS nenalezl ani žádnou zmínku o konkrétním rozhodnutí krajského soudu, proti němuž by navrhovatel a) brojil.

[5] NSS konstatuje, že z obsahového ani z formálního hlediska nelze určit, čeho se navrhovatelé domáhali. Podání neobsahují ani žádné specifikující údaje formálního charakteru, a jedná se tak o typické nejasné podání. Podle § 37 odst. 3 věty prvé s. ř. s. přitom platí, že z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje. Podáním ze dne 11. 2. 2020 J. V. nedostál požadavkům výzvy NSS ze dne 15. 1. 2020. Byť z podání lze obecně dovodit, že se navrhovateli a) v životě děje nějaké příkoří a že nesouhlasí s mnoha věcmi, neformuloval, proti komu jeho podání směřuje, čeho se týká a co vlastně navrhuje. Navrhovatel a) tak nenaplnil požadavky stanovené v § 37 odst. 3 s. ř. s. M. V., navrhovatel b), na výzvu soudu nezareagoval vůbec.

[6] Ani přes výzvu soudu nebyly nedostatky podání odstraněny. Povaha vad přitom neumožňuje zdejšímu soudu v řízení pokračovat a podání je třeba odmítnout (§ 37 odst. 5 věta druhá s. ř. s.).

[7] Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (zde podání nejasného obsahu) odmítnuta (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. února 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru