Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 139/2015 - 30Usnesení NSS ze dne 22.07.2015

Způsob rozhodnutízrušeno
Účastníci řízeníKrajský úřad Pardubického kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

10 As 139/2015 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: T. K., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2014, čj. KrÚ/51539/2014/ODSH/13, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 29. 5. 2015, čj. 61 A 3/2015-31,

takto:

I. Řízení sezastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 22. 6. 2015 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále jen „krajský soud“), kterým krajský soud odmítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2014, čj. KrÚ/51539/2014/ODSH/13.

[2] V řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nejprve ověřil splnění povinnosti uhradit soudní poplatek za kasační stížnost.

[3] Dle § 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), se soudní poplatky vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků. Soudní poplatek za kasační stížnost činí podle položky 19 sazebníku poplatků tvořícího přílohu k zákonu o soudních poplatcích částku 5000 Kč.

[4] Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích]. Nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích). Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[5] Jelikož stěžovatel v dané věci soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej prostřednictvím právního zástupce usnesením ze dne 1. 7. 2015, čj. 10 As 139/2015-13, vyzval, aby ve lhůtě pěti dnů od doručení zmíněného usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč. Zároveň byl stěžovatel poučen, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Stěžovatel byl dále poučen o tom, že řízení nebude zastaveno v případě, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by stěžovateli mohla vzniknout újma, jestliže stěžovatel ve stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které takové nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny dosud nemohl soudní poplatek zaplatit. Poučen byl rovněž o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků.

[6] Uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 1. 7. 2015, poslední den lhůty připadl na den státního svátku, lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 uplynula dne 7. 7. 2015.

[7] Na uvedenou výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatel žádným způsobem nereagoval.

[8] Vzhledem k tomu, že ani ke dni vydání tohoto usnesení nebyl požadovaný soudní poplatek stěžovatelem zaplacen, Nejvyšší správní soud dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti stěžovatele zastavil.

[9] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. července 2015

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru