Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 136/2017 - 25Usnesení NSS ze dne 17.08.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

10 As 136/2017 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: F. Š., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 3. 2015, č. j. KUOK 23438/2015, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 16. 3. 2017, čj. 60 A 5/2015-23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Dne 9. 5. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti rozsudku krajského soudu označenému v záhlaví.

[2] Stěžovatel v kasační stížnosti neuvedl žádné kasační důvody.

[3] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. [p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne. Dle § 106 odst. 3 s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[4] Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatele usnesením ze dne 17. 5. 2017, čj. 10 As 136/2017-14, aby ve lhůtě jednoho měsíce doplnil náležitosti kasační stížnosti. Současně jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě (§ 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

[5] Usnesení s výzvou k odstranění vad kasační stížnosti bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 18. 5. 2017. Datum 18. 6. 2017 připadlo na neděli, lhůta k doplnění kasační stížnosti proto uplynula následující pracovní den, tj. 19. 6. 2017. Stěžovatel v takto stanovené lhůtě na výzvu žádným způsobem nereagoval.

[6] Vzhledem k tomu, že vytýkané vady kasační stížnosti nebyly přes výzvu soudu odstraněny a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[8] Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl, rozhodl v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč, a to k rukám jeho zástupce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. srpna 2017

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru