Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ao 5/2021 - 58Usnesení NSS ze dne 20.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo zdravotnictví
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

10 Ao 5/2021 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci navrhovatelů: a) nezletilý D. S., zastoupen zákonnou zástupkyní L. S., b) L. S., oba zastoupeni Mgr. Ludvíkem Novotným, advokátem se sídlem Václavské náměstí 76, Letohrad, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, za účasti osoby zúčastněné na řízení: nezletilá J. H., zastoupena zákonnými zástupci J. a D. H. a advokátem JUDr. Tomášem Nielsenem se sídlem Kozí 916/5, Praha 1, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy ze dne 19. 4. 2021, čj. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelé a) a b) podali dne 27. 4. 2021 návrh na zrušení opatření obecné povahy, které odpůrce vydal podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 (dále jen „pandemický zákon“), a podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Současně s podáním návrhu však nezaplatili soudní poplatek, který je právě tímto okamžikem splatný. Soud proto navrhovatele vyzval usnesením ze dne 3. 5. 2021, čj. 10 Ao 5/2021-35, aby ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatili soudní poplatek za každého z nich, a poučil je o následcích nevyhovění této výzvě.

Soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon [§ 47 písm. c) s. ř. s.]. Z § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním návrhu. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Usnesení s výzvou bylo navrhovatelům doručeno dne 4. 5. 2021. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dne 10. 5. 2021 (nejbližší následující pracovní den po neděli 9. 5. 2021). Jelikož navrhovatelé nezaplatili soudní poplatek ve stanovené lhůtě, soud řízení o návrhu zastavil [§ 47 písm. c) a § 120 s. ř. s.].

Výrok o náhradě nákladů řízení účastníků řízení se opírá o § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. Toto ustanovení je třeba užít i v řízení, v němž soud podle § 13 odst. 1 pandemického zákona rozhoduje o návrhu na zrušení mimořádného opatření odpůrce. Ani osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů, protože v řízení neplnila povinnost uloženou soudem (§ 60 odst. 5 a § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. května 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru