Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ao 3/2021Rozhodnutí NSS ze dne 27.05.2021

Způsob rozhodnutí10 Ao 2/2021
Účastníci řízeníMěstská část Praha 9
Základní škola Novoborská
Mateřská škola Kytlická
Ministerstvo zdravotnictví
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

10 Ao 3/2021 - 90

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci navrhovatelů: a) městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9, b) Základní škola Novoborská, Novoborská 371/10, Praha 9, c) Mateřská škola Kytlická, Kytlická 757/17, Praha 9, d) nezletilý M. P., zastoupený matkou J. P., e) J. P., f) nezletilý V. S., zastoupený matkou A. H., g) A. H., všichni navrhovatelé zastoupeni advokátem Mgr. Františkem Steidlem, Týnská 633/12, Praha 1, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, Praha 2, v řízení o návrhu na zrušení čl. I bodů 4 a 5 opatření obecné povahy ze dne 19. 4. 2021, čj. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN,

takto:

I. Řízení se ve vztahu k navrhovatelům d), e), f), g) zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o návrhu navrhovatelů d), e), f), g).

Odůvodnění:

[1] Navrhovatelé a), b), c), d), e), f), g) podali dne 21. 4. 2021 návrh na zrušení opatření obecné povahy (v části čl. I bodů 4 a 5), které odpůrce vydal podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 (dále jen „pandemický zákon“), a podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Odpůrce tímto opatřením v napadených částech zakázal až na výjimky osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

[2] Podáním doručeným soudu dne 4. 5. 2021 vzali navrhovatelé d), e), f) a g) svůj návrh výslovně a v plném rozsahu zpět, respektive navrhli, aby vůči nim soud řízení zastavil pro nezaplacení soudního poplatku. Dne 3. 5. 2021 totiž současně navrhovatelům d) až g) marně uplynula pětidenní lhůta k zaplacení soudního poplatku, kterou soud navrhovatelům určil v usnesení ze dne 27. 4. 2021, čj. 10 Ao 3/2021-61. O následcích nezaplacení soudního poplatku byli všichni navrhovatelé poučeni.

[3] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž vzali navrhovatelé d), e), f) a g) svůj návrh zpět a vyjádřili vůli v řízení dále nepokračovat, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že tito navrhovatelé vzali svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud řízení ve vztahu k nim zastavil [§ 47 písm. a) a § 120 s. ř. s.].

[4] Současně podle § 47 písm. c) s. ř. s. platí, že soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním návrhu. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví. Jelikož navrhovatelé d) až g) nezaplatili soudní poplatek ve stanovené lhůtě, mohl soud ve vztahu k nim zastavit řízení i podle § 47 písm. c) s. ř. s.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. Toto ustanovení je třeba užít i v řízení, v němž soud podle § 13 odst. 1 pandemického zákona rozhoduje o návrhu na zrušení mimořádného opatření odpůrce.

[6] NSS pro jistotu dodává, že v řízení o kasační stížnosti navrhovatelů a), b) a c) bude nadále pokračovat pod touto spisovou značkou.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. května 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru