Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ao 13/2021 - 51Usnesení NSS ze dne 09.06.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo zdravotnictví
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

10 Ao 13/2021 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Sylvy Šiškeové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci navrhovatelky: nezletilá A. D., zastoupena Mgr. M K., zákonnou zástupkyní, bytem tamtéž, proti odpůrci: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha 2, o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy ze dne 27. 4. 2021, čj. MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka podala dne 6. 5. 2021 návrh na zrušení části opatření obecné povahy specifikovaného v záhlaví. Současně s podáním návrhu však nezaplatila soudní poplatek, který je právě tímto okamžikem splatný. Soud proto navrhovatelku vyzval usnesením ze dne 12. 5. 2021, čj. 10 Ao 13/2021-34, aby ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek a poučil ji o následcích nevyhovění této výzvě.

Soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon [§ 47 písm. c) s. ř. s.]. Z § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním návrhu. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Usnesení s výzvou bylo navrhovatelce doručeno dne 25. 5. 2021. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dne 31. 5. 2021 (nejbližší následující pracovní den po neděli 30. 5. 2021). Jelikož navrhovatelka nezaplatila soudní poplatek ve stanovené lhůtě, soud řízení o návrhu zastavil [§ 47 písm. c) s. ř. s.].

Výrok o náhradě nákladů řízení účastníků řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. Toto ustanovení je třeba užít i v řízení, v němž soud podle § 13 odst. 1 pandemického zákona rozhoduje o návrhu na zrušení mimořádného opatření odpůrce.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. června 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru