Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Afs 350/2019 - 24Usnesení NSS ze dne 10.01.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 932/2020

přidejte vlastní popisek

10 Afs 350/2019 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: A. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 7. 2018, čj. 32148/18/5100-31462-708633, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 2. 10. 2019, čj. 59 Af 41/2018-50,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (stěžovatelka) podala dne 22. 10. 2019 kasační stížnost proti usnesení krajského soudu označenému v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však nezaplatila (nešlo o žádnou z výjimečných situací, v nichž podání kasační stížnosti nepodléhá poplatkové povinnosti). Místo toho požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. Nejvyšší správní soud stěžovatelčiným žádostem pro zjevnou bezúspěšnost nevyhověl a usnesením ze dne 3. 12. 2019, čj. 10 Afs 350/2019-16, ji vyzval k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci udělené advokátovi, nebo k doložení toho, že ona sama má vysokoškolské právnické vzdělání. Ke splnění těchto povinností jí soud stanovil lhůtu 15 dnů a poučil ji o následcích nevyhovění této výzvě.

[2] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

[3] Usnesení s výzvou bylo stěžovatelce doručeno dne 5. 12. 2019. Na konci patnáctidenní lhůty (dne 20. 12. 2019) stěžovatelka podala opětovnou žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta. Žádost však neobsahovala žádné nové skutečnosti, které by odůvodňovaly stěžovatelčino osvobození od soudních poplatků, soud o této žádosti proto znovu nerozhodoval (srov. rozsudek NSS ze dne 12. 5. 2008, čj. 3 Ads 43/2007-150).

[4] Lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 20. 12. 2019. Jelikož stěžovatelka soudní poplatek ani přes výzvu soudu v této lhůtě nezaplatila, soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Nadto je třeba říci, že stěžovatelka nedoložila ani plnou moc udělenou advokátovi ani to, že sama má vysokoškolské právnické vzdělání. Pokud by soud řízení nezastavil kvůli nezaplacení soudního poplatku, musel by kasační stížnost odmítnout kvůli tomu, že stěžovatelka není zastoupena advokátem.

[7] Soud také nepřehlédl, že stěžovatelka žádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Protože však NSS přistoupil k přednostnímu projednání samotné kasační stížnosti, o návrhu na přiznání odkladného účinku zvlášť nerozhodoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru