Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Afs 35/2021 - 46Usnesení NSS ze dne 24.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníZrůstek a partneři v.o.s.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

10 Afs 35/2021 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Sylvy Šiškeové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Doudlebská 1699/5, Praha 4, insolvenční správkyně společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., se sídlem Kolbenova 942/38a, Praha 9, zast. JUDr. Markem Bilejem, advokátem se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 3. 2017, čj. 9042/17/5300-21441-702127, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2021, čj. 6 Af 26/2017-120,

takto:

I. Žádost žalobkyně o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení soudního poplatku se zamítá.

II. Řízení se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. Žalobkyni se vracísoudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně JUDr. Marka Bileje, advokáta, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (stěžovatelka) podala dne 8. 2. 2021 kasační stížnost proti rozsudku městského soudu označenému v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však nezaplatila. Usnesením ze dne 15. 2. 2021, čj. 10 Afs 35/2021-19, NSS stěžovatelku vyzval k zaplacení soudního poplatku a k doplnění kasační stížnosti o důvody, pro které napadá rozsudek městského soudu. Ke splnění poplatkové povinnosti jí soud stanovil lhůtu 15 dnů a poučil ji o následcích nevyhovění výzvě.

[2] Stěžovatelka soudní poplatek uhradila dne 10. 3. 2021 a požádala o prominutí zmeškání lhůty k jeho úhradě podle § 3 zákona č. 191/2020 Sb. Uvedla, že její zástupce nebyl v důsledku naléhavých rodinných okolností mezi dny 28. 2. 2021 a 4. 3. 2021 přítomen v kanceláři. Ostatní dva odpovědní zaměstnanci jeho advokátní kanceláře museli kvůli kontaktu s covid-pozitivní osobou nastoupit do preventivní karantény a jednomu z nich bylo onemocnění následně potvrzeno. S ohledem na mimořádnost situace nemohl být soudní poplatek uhrazen ve stanovené lhůtě, neboť zástupce stěžovatelky ani jeho zaměstnanci neměli v rozhodnou dobu přístup k potřebným dokumentům.

[3] NSS nejprve posoudil tuto žádost. Podobnou procesní situací se zabýval již v usneseních ze dne 11. 6. 2020, čj. 1 As 209/2020-57 či ze dne 17. 12. 2020, čj. 1 As 420/2020-16, jejichž závěry jsou přiléhavé i na tento případ.

[4] Podle § 3 zákona č. 191/2020 Sb. platí, že „zmeškala-li osoba v řízení před soudem jednajícím a rozhodujícím ve správním soudnictví lhůtu k provedení úkonu z vážného omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii, které této osobě znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo úkon učinit, promine soud zmeškání této lhůty podle § 40 odst. 5 soudního řádu správního i v případech, ve kterých to zákon jinak vylučuje“.

[5] NSS neshledal, že by stěžovatelka takový vážný omluvitelný důvod uvedla. NSS tím nijak nesnižuje nesnáze, které postihly advokátní kancelář zástupce stěžovatelky na sklonku lhůty pro zaplacení soudního poplatku. Úhrada soudního poplatku je však úkonem, který nevyžaduje osobní přítomnost zástupce stěžovatelky či jeho zaměstnanců v kanceláři ani práci s listinným spisem. Nadto nepřítomnost zástupce stěžovatelky v kanceláři nesouvisí s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Usnesení s výzvou bylo doručeno do datové schránky zástupce stěžovatelky a soudní poplatek mohl být uhrazen převodem na bankovní účet, což se dodatečně také stalo. S ohledem na to NSS žádost o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení soudního poplatku zamítl a přistoupil k posouzení včasnosti jeho úhrady.

[6] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, plyne, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

[7] Usnesení s výzvou bylo stěžovatelce doručeno dne 15. 2. 2021. Lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 2. 3. 2021. Stěžovatelka soudní poplatek uhradila až dne 10. 3. 2021 (č. l. 31 spisu NSS). S ohledem na to, že NSS nevyhověl žádosti o prominutí zmeškání lhůty, řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[8] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích se k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty nepřihlíží; současně marným uplynutím lhůty účastníku řízení zaniká poplatková povinnost. NSS proto stěžovatelce v souladu s § 10 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5 000 Kč.

[9] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. března 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru