Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Afs 17/2021 - 34Usnesení NSS ze dne 10.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

10 Afs 17/2021 - 34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: P. B., zast. JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem se sídlem Italská 753/27, Praha 2 – Vinohrady, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 3. 2019, čj. 10720/19/5300-21441-711676, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2021, čj. 14 Af 22/2019-55,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci sevrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce, JUDr. Josefa Vejmelky, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (stěžovatel) podal dne 27. 1. 2021 kasační stížnost proti v záhlaví označenému rozsudku městského soudu. NSS usnesením ze dne 3. 2. 2021 stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Poučil stěžovatele i o následcích nevyhovění této výzvě. Usnesení bylo doručeno téhož dne do datové schránky právního zástupce stěžovatele.

[2] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích] zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů. Po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[3] Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo stěžovateli doručeno dne 3. 2. 2021 (středa). Lhůta k zaplacení tedy marně uplynula dne 18. 2. 2020 (čtvrtek). Ze záznamu o složení soudního poplatku ze dne 24. 2. 2021 (viz č. l. 31 spisu NSS) vyplývá, že dne 23. 2. 2022 došlo k zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč. Pokud byl soudní poplatek připsaný na účet soudu až dne 23. 2. 2022, byl zaplacen až po uplynutí vymezené patnáctidenní lhůty, tedy opožděně. Stěžovatel přitom nijak dále nevysvětlil, proč nezaplatil poplatek ve stanovené lhůtě.

[4] V souladu s § 9 odst. 1 in fine zákona o soudních poplatcích se k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty nepřihlíží. NSS tedy řízení o kasační stížnosti výrokem I zastavil [§ 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.]. Výrok II o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] S ohledem na § 9 odst. 1 in fine zákona o soudních poplatcích NSS výrokem III rozhodl o vrácení opožděně zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč (§ 10 odst. 1, věty první cit. zákona).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. března 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru