Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Afs 150/2014 - 23Usnesení NSS ze dne 17.09.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníFTVA Alfa s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

10 Afs 150/2014 - 23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Naděždy Řehákové v právní věci žalobce: FTVA Alfa, s. r. o., se sídlem Dukelská 5779, Chomutov, zast. JUDr. Vítem Rybářem, advokátem se sídlem 28. října 1610/95, Ostrava – Moravská Ostrava, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 12. 2012, č. j. 18379/12-1200-107060, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2014, č. j. 11 Af 56/2012 – 24,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žalobci se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce JUDr. Víta Rybáře, advokáta, a to do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 11. 7. 2014 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatele“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“).

[2] V kasační stížnosti stěžovatel pouze označil napadený rozsudek městského soudu, uvedl, že proti tomuto rozsudku podává kasační stížnost a navrhuje napadený rozsudek zrušit a věc vrátit městskému soudu k dalšímu řízení.

[3] Dle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 37 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.). Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[4] Vzhledem k tomu, že z kasační stížnosti nebyly patrné důvody, z jakých stěžovatel napadl rozsudek městského soudu, byl v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2014, č. j. 10 Afs 150/2014 – 12, vyzván k doplnění důvodů kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce a zároveň poučen, že pokud výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta. Zmíněné usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím jeho právního zástupce do datové schránky dne 28. 7. 2014. Lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula dne 28. 8. 2014.

[5] Stěžovatel na výše uvedenou výzvu k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě nereagoval. Podáním ze dne 3. 9. 2014 však prostřednictvím svého zástupce výslovně vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

[6] V soudním řízení správním se uplatňuje zásada dispoziční. Kasační stížnost tak lze v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. vzít zcela nebo zčásti zpět, dokud o ní soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví. Pro posouzení účinnosti zpětvzetí kasační stížnosti je tedy klíčové, zda se tak stalo dříve, než bylo vydáno rozhodnutí ve věci samé. V posuzovaném případě byly splněny podmínky pro odmítnutí kasační stížnosti z důvodu jejího nedoplnění ve stanovené lhůtě. Stěžovatel však vzal svou kasační stížnost zpět dříve, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodl. V tomto směru je proto třeba dát přednost úkonu účastníka řízení, kterým disponuje s jeho předmětem (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2010, č. j. 1 As 66/2010 – 84, dostupné na www.nssoud.cz).

[7] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[8] Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 4000 Kč stěžovateli. Tento poplatek bude stěžovateli vrácen do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce stěžovatele JUDr. Víta Rybáře, advokáta se sídlem 28. října 1610/95, Ostrava – Moravská Ostrava.

[9] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2014

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru