Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ads 69/2021 - 34Usnesení NSS ze dne 19.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníStatutární město Ostrava
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

10 Ads 69/2021 - 34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobkyně: D. K., zast. opatrovníkem Mgr. Vadimem Rybářem, advokátem se sídlem Tyršova 1714/27, Ostrava, proti žalovanému: statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, o vydání potvrzení, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 2. 2021, čj. 19 Na 12/2020-54,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna a náhrada hotových výdajů ustanoveného opatrovníka Mgr. Vadima Rybáře, advokáta, se určuje částkou 4 114 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do třiceti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (stěžovatelka) podala kasační stížnost proti shora označenému rozhodnutí krajského soudu. Podáním opatrovníka ze dne 6. 5. 2021 vzala kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

[2] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud usnesením řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[3] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[4] Krajský soud stěžovatelce ustanovil opatrovníka dle § 29 odst. 3 o. s. ř. Podle § 140 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. platí hotové výdaje a odměnu za zastupování v tomto případě stát. Nutno přitom vycházet z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

[5] Opatrovník účtoval ve věci jeden úkon právní služby, kterým je zpětvzetí kasační stížnosti [§ 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu]. Za úkon právní služby mu náleží mimosmluvní odměna ve výši 3 100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) ve spojení s § 7 bodem 5 advokátního tarifu], která se zvyšuje o paušální náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč [§ 13 odst. 4 advokátního tarifu], tj. celkem 3 400 Kč. Vzhledem k tomu, že ustanovený opatrovník je plátcem DPH, soud tuto odměnu a náhradu hotových výdajů zvýšil o částku 714 Kč (21 %). Částka 4 114 Kč bude opatrovníku vyplacena z účtu NSS do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

[6] Nutno zdůraznit, že NSS v této věci nepoužil tarifní hodnotu dle § 9 odst. 5 advokátního tarifu, jelikož jde o ustanovení, které je i v tomto případě v rozporu s ústavním pořádkem – k tomu viz nález ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 4/19 (č. 302/2019 Sb.), bod 46 a navazující judikaturu (výčet judikatury viz např. v usnesení rozšířeného senátu ze dne 10. 11. 2020, čj. 6 Ads 209/2019-62, č. 4115/2021 Sb. NSS, část IV. 2. 2.). V nynější věci stěžovatelka nebyla schopna srozumitelně se vyjadřovat. Její opatrovník se proto se stěžovatelkou sešel, vysvětlil jí celou situaci a následně od ní dostal pokyn ke zpětvzetí kasační stížnosti. Není důvod, proč by opatrovník, který je advokátem, měl mít nižší odměnu a náhradu nákladů než advokát, který by stěžovatelce mohl být ustanoven zástupcem, nota bene pokud pomoc s formulací návrhů v řízení před soudem je pro opatrovníka za této situace jistě složitější v porovnání se zastupováním v běžných věcech (srov. nález ze dne 14. 1. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 22/19, č. 28/2020 Sb., bod 19, podobně nálezy ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 23/19, č. 43/2020 Sb., bod 16, nebo ze dne 3. 3. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 26/19, č. 176/2020 Sb., bod 15).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. května 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru