Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ads 63/2018 - 25Usnesení NSS ze dne 09.05.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

10 Ads 63/2018 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: J. T., zast. JUDr. Milanem Veverkou, advokátem se sídlem U Hřiště 470, Nový Jičín, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 26. 4. 2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2018, čj. 20 Ad 21/2017-37,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 26. 2. 2018 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. Součástí blanketní kasační stížnosti byla také žádost o ustanovení právního zástupce. Usnesením ze dne 22. 3. 2018, čj. 10 Ads 63/2018-20, NSS ustanovil stěžovateli zástupce, JUDr. Milana Veverku, a podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval stěžovatele, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil. Zároveň jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Usnesení NSS zaslal zvlášť stěžovateli a jeho ustanovenému právnímu zástupci. Stěžovateli doručil usnesení poskytovatel poštovních služeb vhozením do poštovní schránky dne 26. 3. 2018, ustanovenému právnímu zástupci bylo usnesení doručeno prostřednictvím datové schránky rovněž dne 26. 3. 2018. Ve smyslu § 40 odst. 1, 2 a 3 s. ř. s. uplynula lhůta k doplnění kasační stížnosti dne 26. 4. 2018. Stěžovatel ani jeho ustanovený zástupce na výzvu soudu k doplnění kasační stížnosti dodnes nijak nereagovali. Vzhledem k tomu, že stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost nedoplnil a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. května 2018

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru