Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ads 59/2020 - 30Usnesení NSS ze dne 29.04.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníEDOKS WORK s.r.o.
Státní úřad inspekce práce
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

10 Ads 59/2020 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: EDOKS WORK, s. r. o., se sídlem Pod Harfou 938/40, Praha 9, zast. Mgr. Petrem Rudlovčákem, advokátem se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem Kolářská 451/13, Opava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 11. 2019, čj. 4992/1.30/19-5, sp. zn. S3-2019-5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2020, čj. 14 Ad 18/2019-35,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (stěžovatelka) podala dne 12. 2. 2020 kasační stížnost proti usnesení městského soudu označenému v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však nezaplatila. Místo toho požádala o osvobození od soudních poplatků. NSS vyzval stěžovatelku, aby doložila své majetkové poměry, a zaslal jí potřebný formulář, který stěžovatelka vyplnila. Z potvrzení však nevyplynuly žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly stěžovatelčino osvobození od soudních poplatků. NSS proto stěžovatelčinu žádost o osvobození zamítl a vyzval stěžovatelku k zaplacení soudního poplatku usnesením ze dne 24. 3. 2020, čj. 10 Ads 59/2020-26. K zaplacení jí soud stanovil lhůtu 15 dnů a poučil ji o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Usnesení s výzvou bylo stěžovatelce doručeno dne 24. 3. 2020. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dne 8. 4. 2020. Protože stěžovatelka soudní poplatek ani přes výzvu soudu nezaplatila, soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. NSS nepřehlédl, že součástí kasační stížnosti byla i žádost o přiznání odkladného účinku. Protože však soud o kasační stížnosti rozhodl přednostně, o odkladném účinku samostatně nerozhodoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru