Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ads 264/2018 - 25Usnesení NSS ze dne 04.03.2020

Způsob rozhodnutíPřiznání odměny
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
III. ÚS 1274/2020

přidejte vlastní popisek

10 Ads 264/2018 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: L. A., zast. Mgr. Petrem Juráněm, advokátem se sídlem Dvořákova 588/13, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 1. 2018, čj. MPSV-2018/19554-920, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2018, čj. 41 A 12/2018-38,

takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2020, čj. 10 Ads 264/2018-20, se doplňuje takto: Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Petru Juráňovi, advokátovi, se přiznává odměna a náhrada hotových výdajů v celkové výši 3 146 Kč, která bude proplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem NSS ze dne 28. 2. 2020, čj. 10 Ads 264/2018-20, byla zamítnuta kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2018, čj. 41 A 12/2018-38. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. Při rozhodování o nákladech řízení však NSS v rozsudku nerozhodl o odměně a hotových výdajích Mgr. Petra Juráně, advokáta, který byl ustanoven zástupcem stěžovatele již usnesením krajského soudu ze dne 13. 6. 2018, čj. 41 A 12/2018-20, které podle § 35 odst. 10 s. ř. s. hradí stát.

[2] Rozsudek byl proto podle § 166 odst. 1 o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s. doplněn tímto usnesením.

[3] Advokát provedl ve věci dva úkony, a to písemné podání soudu ve věci samé (porada se stěžovatelem konaná dne 8. 11. 2018 přesahující jednu hodinu a sepsání kasační stížnosti) ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). Zástupci náleží odměna ve výši 1 000 Kč za jeden úkon právní služby podle § 9 odst. 2 ve spojení s § 7 bodem 3 advokátního tarifu. Dále mu náleží 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů za jeden úkon právní služby podle § 13 odst. 4 advokátního tarifu. Zástupce doložil, že je plátcem DPH, proto mu rovněž náleží náhrada ve výši 21 % z částky 2 600 Kč, tj. 546 Kč. Celkem odměna a náhrada hotových výdajů činí 3 146 Kč. Tato částka bude zástupci vyplacena z účtu NSS do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. března 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru