Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ads 196/2014 - 27Usnesení NSS ze dne 20.11.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

10 Ads 196/2014 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: J. G., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 8. 2013, čj. MPSV-UM/10273/13/4S-OLK, v řízení o kasační stížnosti JUDr. Pavla Nováka, advokáta se sídlem Bohuslava Martinů 1051/2, Praha 4 – Podolí, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 28. 7. 2014, čj. 73 Ad 35/2013 - 59,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Úřad práce České republiky – pobočka v Olomouci (dále jen „správní orgán I. stupně“) žalobci přiznal příspěvek na péči ve výši 800 Kč měsíčně, a to s účinností od prosince 2012. Žalobce se odvolal. V záhlaví specifikovaným rozhodnutím žalovaný odvolání zamítl. Žalobce se pak bránil správní žalobou, kterou krajský soud v záhlaví označeným rozsudkem zamítl.

Dne 1. 9. 2014 obdržel Nejvyšší správní soud podání označené jako kasační stížnost brojící proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu. Kasační stížnost podal jménem žalobce advokát JUDr. Pavel Novák; ke kasační stížnosti nicméně nepředložil jemu žalobcem udělenou plnou moc. Tato plná moc nebyla založena ani ve spisu krajského soudu.

Usnesením ze dne 4. 11. 2014, čj. 10 Ads 196/2014-24, zdejší soud vyzval advokáta JUDr. Pavla Nováka, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení předložil soudu plnou moc jemu udělenou k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Současně ho poučil o procesních důsledcích nevyhovění této výzvě. JUDr. Pavlu Novákovi bylo usnesení doručeno dne 5. 11. 2014; v určené lhůtě však soudu plnou moc nedoložil. Z důvodu plného zachování práv na přístup k soudu zdejší soud již předtím usnesením ze dne 30. 9. 2014, čj. 10 Ads 196/2014-21, vyzval žalobce, aby předložil plnou moc. I žalobce byl poučen o následcích nevyhovění výzvě. V této lhůtě, ani nikdy poté, však žalobce na výzvu soudu nereagoval.

Za této situace Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji. Kasační stížnost je totiž opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení, domáhá zrušení soudního rozhodnutí (§ 102 s. ř. s.). Okruh osob aktivně legitimovaných k podání kasační stížnosti je tak omezen na účastníky řízení a na osoby zúčastněné na řízení. Účastníky řízení jsou podle § 33 s. ř. s. navrhovatel (žalobce) a odpůrce (žalovaný) nebo ti, o nichž to stanoví tento zákon. Účastníky řízení před krajským soudem byli tedy J. G. jako žalobce (v řízení o žalobě zastoupen JUDr. Jiřím Frajtem, advokátem), a Ministerstvo práce a sociálních věcí jako žalovaný. V řízení před krajským soudem nevystupovaly osoby zúčastněné na řízení (viz § 34 odst. 1 s. ř. s.).

Jelikož JUDr. Pavel Novák není ani účastníkem řízení ani osobou zúčastněnou na řízení, je osobou zjevně neoprávněnou k podání kasační stížnosti (srov. usnesení NSS ze dne 2. 5. 2012, čj. 1 As 58/2012-36). V projednávané věci tak Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti JUDr. Pavla Nováka věcně jednat a odmítl ji jako kasační stížnost podanou osobou k tomu zjevně neoprávněnou podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2014

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru