Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Ads 153/2021 - 17Usnesení NSS ze dne 27.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

10 Ads 153/2021- 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: S. Ž., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 6. 11. 2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 4. 2021, čj. 17 Ad 13/2021-13,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

NSS obdržel dne 23. 4. 2021 kasační stížnost, kterou žalobce (stěžovatel) podal proti usnesení krajského soudu uvedenému v záhlaví. Stěžovatel požádal NSS o ustanovení zástupce. NSS zamítl žádost stěžovatele usnesením ze dne 6. 5. 2021 s odůvodněním, že kasační stížnost je zjevně neúspěšným návrhem ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s.; současně jej vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení předložil plnou moc k podání kasační stížnosti udělenou advokátovi, nebo aby předložil doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání. Výzva byla stěžovateli doručena dne 10. 5. 2021, lhůta k předložení plné moci tedy uplynula dne 25. 5. 2021.

Stěžovatel plnou moc udělenou advokátovi ani doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání ve stanovené lhůtě nepředložil. Dne 19. 5. 2021 pouze doručil zdejšímu soudu podání, v němž sdělil svůj nesouhlas se zamítnutím návrhu na ustanovení zástupce a opětovně požádal o jeho ustanovení. NSS o opakované žádosti nerozhodoval, neboť stěžovatel nedoložil, že od doby rozhodování o jeho předchozí žádosti nastala podstatná změna skutečností, jež byly pro posouzení jeho předchozí žádosti rozhodující (rozsudek NSS ze dne 12. 5. 2008, čj. 3 Ads 43/2007-150).

Stěžovatel tedy přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Proto NSS kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. května 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru