Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 91/2006Usnesení NSS ze dne 31.01.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 91/2006 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Karla Šimky a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce N. Z., zastoupený JUDr. Filipem Chytrým, advokátem se sídlem Rubešova 83/10, 120 00 Praha 2, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 6. 2005, č. j. OAM-876/VL-10-ZA04-2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2006, č. j. 36 Az 87/2005- 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 13. 6. 2005 neudělil žalovaný žalobci azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu; zároveň vyslovil, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 tohoto zákona.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně dne 21. 6. 2005. Krajský soud tuto žalobu dne 31. 5. 2006 zamítl.

Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností, v níž namítá, že rozhodnutí žalovaného nemá podklad ve správním spisu a že žalovaný si neopatřil veškeré důkazy potřebné k úplnému zjištění skutkového stavu věci, čímž došlo ze strany žalovaného i krajského soudu k porušení zásady objektivní pravdy vyjádřené v § 3 správního řádu. Odůvodnění rozsudku je nedostatečné a neúplné, a krajský soud se navíc spokojil pouze se zjištěními správního orgánu.

Tyto námitky stěžovatel zdůvodňuje tím, že žalovaný při posuzování žádosti o azyl vycházel pouze ze zpráv Ministerstva zahraničních věcí USA, které jsou jednostranně orientované a nedostačující. Žalovaný měl využít zpráv osvědčených mezinárodně uznávaných institucí, jako Amnesty International, OBSE, Evropského parlamentu a dalších. Jelikož se stát při shromažďování informací ohledně jiných států řídí zejména svými politickými zájmy, má stěžovatel za to, že zdroje ministerstva USA nelze považovat za dostatečně objektivní zdroje informací, což má za následek jednostrannost posuzování stěžovatelovy žádosti o azyl. Dle názoru stěžovatele měl žalovaný při posuzování žádosti o azyl vyjít z nestranného a nezávislého zdroje informací, kterým nemohou být zdroje poskytované státy či jejich institucemi.

Stěžovatel proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud předmětné rozhodnutí Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Kasační stížnost je nepřípustná.

Tvrzení stěžovatele, že rozhodnutí žalovaného nemá podklad ve správním spisu a že žalovaný si neopatřil veškeré důkazy potřebné k úplnému zjištění skutkového stavu věci, neboť vyšel pouze ze zpráv Ministerstva zahraničních věcí USA, bylo poprvé uplatněno až v řízení o kasační stížnosti. V souladu s § 104 odst. 4 s. ř. s. se Nejvyšší správní soud nemohl tímto tvrzením zabývat. Konečně v samotné žalobě proti rozhodnutí žalovaného se stěžovatel těchto zpráv sám dovolával, když rozebíral situaci v zemi původu.

Další námitky stěžovatele jsou v kasační stížnosti uvedeny pouze v obecné rovině (citací právních předpisů) a nejsou podpořeny skutkovými tvrzeními, na jejichž základě by Nejvyšší správní soud mohl o těchto námitkách jednat. (Obdobně viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2005, č. j. 2 Azs 476/2004 - 55, www.nssoud.cz.). Kasační stížnost tak neobsahuje žádné relevantní důvody podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. a Nejvyšší správní soud rovněž neshledal vady řízení před krajským soudem podle § 109 odst. 3 s. ř. s., kterými by se měl zabývat z úřední povinnosti.

Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl postupem podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., podle nějž soud návrh odmítne, je-li nepřípustný.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru