Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 89/2006Usnesení NSS ze dne 31.01.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 89/2006 - 65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Karla Šimky a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobkyně: T. R., zastoupené Narcisem Tomáškem, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 193/20, 405 01 Děčín, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 10. 2005, č. j. OAM-1859/VL-07-11-2005, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 5. 2006, č. j. 60 Az 123/2005 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 10. 10. 2005 zamítl žalovaný žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou; tu však Krajský soud v Ostravě zamítl rozsudkem ze dne 11. 5. 2006.

Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti rozsudku blanketní kasační stížností; v jejím doplnění uvedla, že na Ukrajině jí bylo vyhrožováno a je tam ohrožen její život s ohledem na její blízký vztah k příteli – policistovi, který se podílel na zatčení osoby páchající trestnou činnost. K tomuto tvrzení nebylo prováděno dokazování; správní orgán by si tedy měl vyžádat zprávu ze stěžovatelčina bydliště na Ukrajině o tom, zda oznámila, že jí bylo vyhrožováno, a s jakým výsledkem byla věc vyšetřena. Stěžovatelka proto navrhla, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, a požádala též o to, aby její kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek; tato žádost se však s ohledem na odmítnutí kasační stížnosti stala bezpředmětnou – tím spíše, že od 13. 10. 2005, kdy nabyl účinnosti zákon č. 350/2005 Sb., má podání kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany odkladný účinek přímo ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu).

Kasační stížnost je nepřijatelná.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda kasační stížnost ve smyslu § 104a s. ř. s. svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatelky, a zda je tedy možno ji považovat za přijatelnou. K podrobnějšímu vymezení institutu přijatelnosti kasační stížnosti ve věcech azylu (mezinárodní ochrany) lze přitom pro stručnost odkázat např. na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2006, č. j. 1 Azs 13/2006 - 39, publikované pod č. 933/2006 Sb. NSS.

Námitkou, v níž stěžovatelka uvádí, že ji v její vlasti ohrožují na životě osoby blízké pachateli trestného činu, se Nejvyšší správní soud dostatečně zabýval např. v rozsudku ze dne 10. 3. 2004, č. j. 3 Azs 22/2004 - 48, v rozsudku ze dne 21. 7. 2005, č. j. 1 Azs 270/2004 - 38, nebo v rozsudku ze dne 31. 8. 2005, č. j. 1 Azs 35/2005 - 64 (všechny dostupné na www.nssoud.cz). Co se pak týče stěžovatelčina návrhu na dokazování, i tuto otázku již Nejvyšší správní soud v minulosti řešil, a to např. v rozsudku ze dne 28. 4. 2004, č. j. 1 Azs 22/2004 - 42, nebo v rozsudku ze dne 16. 5. 2004, č. j. 1 Azs 45/2004 - 47 (oba dostupné na www.nssoud.cz) Otázky, jež žalobkyně učinila předmětem sporu, byly v judikatuře zdejšího soudu opakovaně řešeny s týmž výsledkem a krajský soud se nedopustil ani žádného pochybení, které by bylo natolik intenzivní, že by mohlo přivodit odlišnost rozhodnutí ve věci samé, a které by tak založilo přijatelnost kasační stížnosti.

Ustálená a vnitřně jednotná judikatura Nejvyššího správního soudu tak poskytuje dostatečnou odpověď na námitky, které stěžovatelka vznesla v kasační stížnosti. Kasační stížnost tedy svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatelky; Nejvyšší správní soud ji proto shledal ve smyslu § 104a s. ř. s. nepřijatelnou a z tohoto důvodu ji odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru