Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 86/2006Usnesení NSS ze dne 31.01.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 86/2006 - 81

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: I. D., zastoupeného JUDr. Petrem Pisarovičem, advokátem se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 1, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 9. 2005, č. j. OAM-684/LE-B02-B02-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 12. 2005, č. j. 60 Az 105/2005 - 28,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta JUDr. Petra Pisaroviče se určuje částkou 2 150 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 17. 1. 2006 se žalobce domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 12. 2005, č. j. 60 Az 105/2005 - 28, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 9. 2005, č. j. OAM-684/LE-B02-B02-2005. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl žalobcovu žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

V kasační stížnosti žalobce dále požádal o ustanovení advokáta. Jako adresu svého pobytu označil Zařízení pro zajištění cizinců P., B. - P., H. 1303.

Krajský soud žalobci na tuto adresu dne 9. 3. 2006 doručil k vyplnění potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Následně mu usnesením ze dne 21. 3. 2006 (č. l. 49) ustanovil zástupcem advokáta JUDr. Petra Pisaroviče. Toto usnesení se však již žalobci na uvedenou adresu doručit nepodařilo, dle údaje pošty na doručence se adresát odstěhoval. Dne 20. 4. 2006 soud v Zařízení pro zajištění cizinců P. telefonicky zjistil (úřední záznam na č. l. 55), že žalobce byl propuštěn dne 11. 3. 2006. Tuto informaci pak k dotazu soudu přípisem ze dne 28. 4. 2006 potvrdil i Evidenční odbor Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie a dodal, že žalobci bylo vydáno výjezdní vízum, z území však legálně nevycestoval, současné místo pobytu není známé.

Z důvodu neznámého pobytu soud usnesením ze dne 4. 5. 2006 (č. l. 58) žalobci pro řízení o kasační stížnosti ustanovil opatrovnici M. B. Usnesením ze dne 18. 7. 2006 (č. l. 61) pak žalobce vyzval k doplnění kasační stížnosti. Ustanovený advokát této výzvě vyhověl podáním ze dne 22. 8. 2006.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu, ve znění účinném od 13. 10. 2005, soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

V souzené věci není sporu o tom, že místo pobytu žalobce na území České republiky není známé a nelze je zjistit; tato skutečnost přetrvává již od poloviny března 2006 a Nejvyšší správní soud si ji před vydáním svého rozhodnutí ověřil z Evidence žadatelů o azyl vedené Ministerstvem vnitra. K ochraně práv žalobce neznámého pobytu mu byla krajským soudem ustanovena opatrovnice. Následné ustanovení zástupce žalobci však již nebylo vzhledem ke splnění podmínek pro zastavení soudního řízení na místě. Po novele zákona o azylu provedené zákonem č. 350/2005 Sb. s účinností k 13. 10. 2005 totiž ustanovení § 33 písm. b) zákona o azylu soudu ukládá zastavit řízení již jen při zjištění, že místo pobytu žalobce je neznámé, a to bez ohledu na to, zda je žalobce zastoupen či nikoli a zda je kasační stížnost projednatelná či nikoli. Po ustanovení opatrovníka tak měl krajský soud věc předložit k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Po konstatování splnění všech zákonných podmínek Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c), § 120 s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Žalobci byl pro řízení o výše uvedené kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.).

Výše odměny byla stanovena podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění účinném do 31. 8. 2006 (jak plyne z čl. II. vyhlášky č. 276/2006 Sb.), a to za dva úkony právní služby spočívající v převzetí a přípravě právního zastoupení a v písemném podání týkajícím se věci samé ze dne 22. 8. 2006, a náhrady hotových výdajů, tedy ve výši 2x 1 000 Kč a 2x 75 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. b), d), § 13 odst. 3 citované vyhlášky], celkem 2 150 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru