Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 78/2008 - 40Usnesení NSS ze dne 30.09.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 78/2008 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce V. D., zastoupeného JUDr. Karlem Sochorem, advokátem se sídlem Na Hradbách 18, Ostrava, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 5. 2008, č. j. 61 Az 122/2006 - 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobcovu zástupci, advokátu JUDr. Karlu Sochorovi, se odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví blíže označeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 10. 2006, č. j. OAM-1121/VL-10-HA18-2006. Současně krajský soud žalobce poučil o možnosti podat proti rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím krajského soudu, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení. Žalobce podal krajskému soudu kasační stížnost, v níž navrhl zrušení napadeného rozsudku a dále požádal o ustanovení advokáta.

Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Žalobci byl již v žalobním řízení usnesením krajského soudu ze dne 16. 4. 2008 ustanoven zástupcem advokát. Tomuto zástupci byl proto napadený rozsudek doručen, a to dne 3. 6. 2008 (viz doručenka připojená k č. l. 28 spisu). Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy žalobci v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. uplynula dnem 17. 6. 2008. Protože kasační stížnost žalobce zaslal krajskému soudu prostřednictvím držitele poštovní licence až dne 1. 7. 2008 (č. l. 30), je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.). Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně, a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta. Ustanovenému zástupci nebyla odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti přiznána, neboť v jeho průběhu neučinil žádné úkony právní služby.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru