Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 68/2014 - 38Usnesení NSS ze dne 22.07.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

1 Azs 68/2014 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: A. F., zastoupený Mgr. Lukášem Hegnerem, advokátem se sídlem Jiráskovo náměstí 816/4, 326 00 Plzeň, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, proti rozhodnutí Policie České republiky, Služby cizinecké policie, Ředitelství služby cizinecké policie, ze dne 19. 8. 2010, č. j. CPR-11122-1/ČJ-2010-9CPR-C218, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 4. 2014, č. j. 6 A 203/2010 – 48,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem ze dne 8. 4. 2014, č. j. 6 A 203/2010 - 48, Městský soud v Praze zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Policie České republiky, Služby cizinecké policie, Ředitelství služby cizinecké policie. Rozsudek městského soudu napadl žalobce (dále též „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností.

[2] Přípisem ze dne 4. 6. 2014 stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 7. 7. 2014, č. j. 1 Azs 68/2014 - 34, stěžovateli osvobození od soudních poplatků nepřiznal (výrok I.). Současně jej druhým výrokem citovaného usnesení vyzval, „aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků částku 5.000 Kč.“ Dále stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno 8. 7. 2014. Na výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatel ve stanovené lhůtě nereagoval.

[3] Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále též „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4] Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil. Lhůta stanovená ve výzvě ze dne 7. 7. 2014 přitom uplynula 15. 7. 2014. Ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) tedy stěžovatel soudní poplatek neuhradil, a soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto následku byl stěžovatel v usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Azs 68/2014 - 34 poučen.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 22. července 2014

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru