Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 62/2008 - 72Usnesení NSS ze dne 06.08.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 62/2008 - 72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: N. P. X., zastoupeného Mgr. Markétou Pekařovou, advokátkou se sídlem Tyršova 434, Kosmonosy, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 8. 2007, č. j. OAM-10-330/LE-BE01-BE07-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2007, č. j. 46 Az 26/2007 - 16,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce Mgr. Markétě Pekařové se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 2400 Kč, která je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím byla žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Žalobce podal proti rozsudku včasnou kasační stížnost a současně požádal krajský soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesení soudu o ustanovení zástupkyně pro řízení o kasační stížnosti se nepodařilo doručit stěžovateli na poslední známou adresu (ZZC), písemnost se vrátila soudu s poznámkou, že adresát se na adrese nezdržuje (č. l. 52a soudního spisu). Taktéž usnesení ze dne 24. 1. 2008 vyzývající k doplnění kasační stížnosti se vrátilo zpět soudu, neboť stěžovatel se na dané adrese nezdržoval. Soudem ustanovená zástupkyně stěžovatele sdělila soudu, že učinila dotaz u ZZC a bylo jí sděleno, že se stěžovatel v tomto zařízení již nezdržuje (č. l. 57 soudního spisu). Z těchto důvodů ustanovil krajský soud stěžovateli usnesením ze dne 13. 2. 2008, č. j. 46 Az 26/2007 - 60, opatrovníkem Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Nejvyšší správního soud učinil dne 16. 7. 2008 dotaz na Policii ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie na sdělení současného místa pobytu stěžovatele. Policie ČR sdělila dne 24. 7. 2008 zdejšímu soudu, že současný skutečný pobyt stěžovatele není znám.

S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že stěžovatel je neznámého pobytu. Stěžovatel porušil svoji povinnost žadatele o azyl hlásit místně příslušnému útvaru policie místo svého pobytu. Za těchto okolností musí Nejvyšší správní soud s ohledem na dikci ustanovení § 33 písm. b) zákona o azylu řízení o kasační stížnost zastavit dle § 47 písm. c) s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Krajský soud ustanovil stěžovateli usnesením ze dne 16. 1. 2008, č. j. 46 Az 26/2007 - 51, zástupkyní pro řízení o kasační stížnosti advokátku Mgr. Markétu Pekařovou. Náklady řízení v tomto případě hradí stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.). Náklady spočívají v odměně za jeden úkon právní služby (převzetí věci) v částce 2100 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších přepisů] a v náhradě hotových výdajů v částce 300 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), celkem tedy 2400 Kč. Nejvyšší správní soud podotýká, že advokátka jeden úkon právní služby prokázala, přičemž nebylo její vinou, že s klientem nenavázala kontakt, a tedy ani nemohla vykonat druhý úkon, tedy doplnění kasační stížnosti. Advokátka podle svého vyjádření není plátcem DPH. Celková částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru