Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 50/2007Usnesení NSS ze dne 19.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 50/2007 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: L. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 1. 2007, č. j. OAM-1-64/VL-07-18-2007, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2007, č. j. 60 Az 12/2007 - 16,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 29. 1. 2007 zamítl žalovaný žádost žalobkyně o azyl podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, jako zjevně nedůvodnou.

Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou doručenou ke Krajskému soudu v Ostravě dne 9. 2. 2007. Krajský soud tuto žalobu dne 22. 5. 2007 odmítl pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci jakéhokoliv žalobního bodu v žalobě.

Proti rozhodnutí krajského soudu podala žalobkyně (stěžovatelka) včasnou kasační stížnost s tím, že ji blíže odůvodní ve lhůtě třiceti dnů; současně požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Krajský soud v souladu s § 108 odst. 1 s. ř. s. usnesením vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě jednoho měsíce doložila do spisu plnou moc udělenou advokátu, který ji bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat, a jeho prostřednictvím doplnila, v jakém rozsahu usnesení krajského soudu napadá, a uvedla důvody kasační stížnosti. Současně stěžovatelku poučil, že nebude-li kasační stížnost v uvedené lhůtě doplněna, a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno fikcí dne 2. 8. 2007; ta však na výzvu soudu nijak nereagovala.

Krajský soud v Ostravě nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že stěžovatelka není zastoupena advokátem.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatelka přes výzvu krajského soudu k doložení zastoupení advokátem a navzdory poučení o možných následcích plnou moc udělenou advokátovi soudu nepředložila; sama přitom neprokázala vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatelky – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Posuzování existence podmínek řízení má přitom přednost před zkoumáním, zda byly odstraněny vady kasační stížnosti.

Návrh stěžovatelky na přiznání odkladného účinku spojený s kasační stížností se v důsledku odmítnutí kasační stížnosti stal bezpředmětným. Kasační stížnost ve věcech mezinárodní ochrany má navíc odkladný účinek ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu).

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. října 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru