Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 491/2020 - 24Usnesení NSS ze dne 11.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

1 Azs 491/2020 - 24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudce JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: E. S., proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2176/2, Praha 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 8. 2020, č. j. CPR 13175-3/ČJ-2020-930310-V238, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2020, č. j. 19 A 37/2020 – 14,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) napadeným usnesením odmítl žalobu (pro neodstranění vad podání) proti rozhodnutí, kterým žalovaná potvrdila rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy o správním vyhoštění žalobce.

[2] Proti rozsudku podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včasnou kasační stížnost, v níž požádal o ustanovení zástupce.

[3] Nejvyšší správní soud však usnesením ze dne 27. 1. 2021, č. j. 1 Azs 491/2020 – 21, žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl, neboť ve stěžovatelově případě šlo o zjevně neúspěšný návrh (kasační stížnost). Tímto usnesením soud zároveň vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Soud stěžovatele taktéž poučil, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Na uvedené usnesení stěžovatel ve stanovené lhůtě nijak nereagoval.

[4] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), pro řízení o kasační stížnosti platí, že stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[5] Stěžovatel ani přes výzvu soudu a řádné poučení nedostatek zastoupení ve stanovené lhůtě neodstranil, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. března 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru