Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 487/2019 - 27Usnesení NSS ze dne 15.01.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

1 Azs 487/2019 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudce JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: T. D. Q., zastoupený Mgr. Ing. Duy Le Duc, advokátem se sídlem Václavské náměstí 831/21, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 21. 6. 2016, č. j. MV-91067-5/SO-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2019, č. j. 3 A 125/2016-65,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vracísoudní poplatek zaplacený po marném uplynutí lhůty ve výši 4.000 Kč; tato částka bude žalobci vyplacena do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (stěžovatel) napadl v záhlaví označený rozsudek, kterým Městský soud v Praze zamítl jeho žalobu. Stěžovatel žalobou brojil proti rozhodnutí, kterým žalovaný zamítl jeho odvolání a potvrdil usnesení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 30. 4. 2014, č. j. OAM-09746-7/DP-2014. Tímto rozhodnutím správní orgán prvního stupně zastavil správní řízení ve věci žádosti stěžovatele o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem podnikání, jelikož stěžovatel ve stanovené lhůtě nedoložil výzvou prvostupňového orgánu požadované dokumenty.

[2] Usnesením ze dne 20. 12. 2019, č. j. 1 As 487/2019-13, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k uhrazení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Zároveň soud stěžovatele poučil o následcích nesplnění poplatkové povinnosti.

[3] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích pak platí, že [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[4] Citované usnesení bylo stěžovateli, resp. jeho zástupci, doručeno dne 20. 12. 2019. Patnáctidenní lhůta pro zaplacení soudního poplatku uplynula v pondělí 6. 1. 2020 (poslední den lhůty 4. 1. 2020 připadl na sobotu, posledním dnem lhůty je proto podle § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. nejblíže následující pracovní den). Stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil a uhradil jej až dne 8. 1. 2020. Jak vyplývá z § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Vzhledem k zastavení řízení rozhodl Nejvyšší správní soud o vrácení soudního poplatku zaplaceného stěžovatelem po marném uplynutí lhůty. Stěžovateli bude podle § 10 odst. 3 a 5 a § 10a zákona o soudních poplatcích vrácen do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení soudní poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, tj. ve výši 4.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2020

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru