Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 470/2020 - 18Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

1 Azs 470/2020 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců Mgr. Sylvy Šiškeové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: V. K., zastoupeného JUDr. Tomášem Matouškem, Ph.D., advokátem se sídlem Baškirská 1404/1, Praha 10, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 9. 2018, č. j. MV-95927-4/SO-2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. 11 2020, č. j. 43 A 120/2018-32,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl v záhlaví označený rozsudek, kterým Krajský soud v Praze zamítl jeho žalobu proti shora označenému rozhodnutí žalované.

[2] Usnesením ze dne 14. 12. 2020, č. j. 1 As 470/2020-10, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k úhradě soudního poplatku za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Soud rovněž stěžovatele poučil o následcích nesplnění této výzvy.

[3] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích pak platí, že „nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.“

[4] Citované usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele dne 20. 12. 2020. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta pro zaplacení soudního poplatku začala běžet „počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek“, tedy dne 21. 12. 2020, a skončila uplynutím patnáctého dne, tedy dne 4. 1. 2020. Stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2021

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru