Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 47/2008 - 59Usnesení NSS ze dne 19.06.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 47/2008 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: T. A., zastoupené opatrovníkem: SOZE - Sdružení občanů zabývajících se emigranty, se sídlem Brno, Mostecká 5, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 4. 2006, č. j. OAM-458/VL-10-12-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2007, č. j. 59 Az 52/2006 – 23,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 1. 9. 2007 se žalobkyně domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2007, č. j. 59 Az 52/2006 - 23, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 4. 2006, č. j. OAM-458/VL-10-12-2006. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení azylu podle § 16 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

V kasační stížnosti žalobkyně současně požádala o ustanovení advokáta. Jako adresu svého pobytu žalobkyně v kasační stížnosti uvedla P. 8, Č., V. 808/2.

Krajský soud žalobkyni na jí uvedenou adresu zaslal k vyplnění formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“. Písemnost však byla poštou vrácena s tím, že žalobkyně se z uvedené adresy odstěhovala (č. l. 35).

Následně krajský soud požádal Evidenční odbor Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o sdělení místa pobytu žalobkyně. S ohledem na odpověď Policie České republiky ze dne 16. 10. 2007 (č. l. 39) odkazující na krajskému soud již známou adresu pobytu, krajský soud usnesením ze dne 13. 11. 2007, č. j. 59 Az 52/2006 - 41, z důvodu neznámého pobytu žalobkyni ustanovil opatrovníka: SOZE - Sdružení občanů zabývajících se emigranty. Jemu soud dne 11. 12. 2007 doručil k vyplnění formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“. Po marném uplynutí lhůty k předložení vyplněného formuláře krajský soud usnesením ze dne 11. 1. 2008, č. j. 59 Az 52/2006 - 44, rozhodl o neustanovení zástupce žalobkyni, a dále žalobkyni vyzval, aby si ve stanovené lhůtě zvolila advokáta pro řízení o kasační stížnosti a aby odstranila vady kasační stížnosti. Usnesení bylo doručeno opatrovníku žalobkyně.

Po marném uplynutí lhůty stanovené usnesením ze dne 11. 1. 2008 krajský soud věc předložil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nahlédnutím do Evidence žadatelů o azyl vedené Ministerstvem vnitra Nejvyšší správní soud ověřil, že žalobkyně naposledy opustila pobytové středisko Havířov dne 22. 8. 2007.

Nejvyšší správní soud se také pokusil doručit žalobkyni informaci o probíhajícím řízení o kasační stížnosti, a to na adresu, kterou uvedla ve své kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že písemnost byla poštou vrácena, s uvedením důvodu, že se adresátka z uvedené adresy odstěhovala (č. l. 54), požádal Nejvyšší správní soud opětovně Evidenční odbor Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie o sdělení místa pobytu žalobkyně. Z sdělení policie ze dne 9. 6. 2008 vyplynulo, že poslední známou adresou pobytu žalobkyně byla ta, kterou uvedla ve své kasační stížnosti, a že žalobkyně nyní nemá na území České republiky žádné platné vízum.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, ve znění účinném od 13. 10. 2005, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobkyně) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

V souzené věci lze vzhledem ke sdělením příslušné složky cizinecké policie, jakož i ke sdělením pošty o nemožnosti doručení soudních písemností žalobkyni na hlášené adrese konstatovat, že žalobkyně se na této adrese nezdržuje. Změnu místa pobytu přitom soudu neoznámila, ostatně její další pobyt ani není znám.

Po konstatování splnění všech zákonných podmínek Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c), § 120 s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. e) zákona o azylu.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. června 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru