Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 45/2009 - 64Usnesení NSS ze dne 07.10.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 45/2009 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: A. S., zast. Mgr. Pavlem Čižinským, advokátem se sídlem Ječná 7/548, Praha, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 6. 2008, č. j. OAM-104/LE-C09-C09-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 4. 2009, č. j. 29 Az 31/2008 - 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 4. 6. 2008 žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o azylu“). Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu ke krajskému soudu, který ji zamítl rozsudkem ze dne 20. 4. 2009. Proti rozsudku podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas (dne 26. 5. 2009) kasační stížnost, v níž však toliko namítl, že s napadeným rozhodnutím krajského soudu nesouhlasí a domnívá se, že byl v předchozím řízení zkrácen na svých právech. Dále uvedl, že napadá rozsudek krajského soudu z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Následně jej krajský soud usnesením ze dne 2. 6. 2009 (doručeným stěžovateli dne 5. 6. 2009) vyzval jednak k doložení plné moci udělené advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, jednak k doplnění a označení důvodů kasační stížnosti s tím, že tato postrádá náležitosti uvedené v § 106 odst. 1 ve spojení s § 37 odst. 3 s. ř. s. K doplnění stížnosti soud stanovil stěžovateli jednoměsíční lhůtu. Zároveň jej poučil, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vystavuje se stěžovatel možnosti odmítnutí kasační stížnosti. Stěžovatel kasační stížnost doplnil elektronicky dne 8. 7. 2009, v 0:27 hodin.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny náležitosti kasační stížnosti ve smyslu § 106 s. ř. s. Shledal přitom, ve shodě s krajským soudem, že stěžovatelem podaná kasační stížnost ze dne 26. 5. 2009 patřičné náležitosti nemá. Neobsahuje totiž žádné konkrétní právní či skutkové důvody, na nichž je založena. Krajský soud proto vyzval stěžovatele, aby ji ve lhůtě jednoho měsíce doplnil. Soudem stanovená lhůta uplynula dne 7. 7. 2009, stěžovatel však kasační stížnost doplnil až dne 8. 7. 2009. Stěžovatel přitom soud nepožádal o prodloužení stanovené lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti, protože stěžovatel neodstranil, ač zastoupen advokátem, ve stanovené lhůtě vadu, pro niž není možné v řízení pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. října 2009

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru