Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 441/2020 - 45Usnesení NSS ze dne 15.04.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

1 Azs 441/2020 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudce JUDr. Ivo Pospíšila a soudkyně JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobkyně: T. T. T. T., zastoupena Mgr. Ondřejem Fialou, advokátem se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2020, č. j. 3 A 74/2020-25,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jejího zástupce Mgr. Ondřeje Fialy do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 23. 11. 2020 kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“), kterou napadá shora označené usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“). Napadeným usnesením městský soud zastavil řízení o žalobě z důvodu nezaplacení soudního poplatku.

[2] Usnesením ze dne 18. 3. 2021, č. j. 1 Azs 441/2020-40, kasační soud nevyhověl stěžovatelčině žádosti o přiznání osvobození od soudních poplatků a současně ji vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě 15 dnů. Zároveň stěžovatelku poučil o následcích nesplnění poplatkové povinnosti stanovené v § 4 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

[3] Usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno do datové schránky dne 22. 3. 2021 a tohoto dne nabylo právní moci. Tento den byl rozhodnou skutečností pro určení počátku lhůty stanovené tímto usnesením. V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), pak lhůta pro zaplacení poplatku začala běžet následující den, tedy dne 23. 3. 2021, a marně uplynula v úterý dne 6. 4. 2021.

[4] Z hlediska včasnosti splnění poplatkové povinnosti je rozhodný den, kdy je částka soudního poplatku skutečně připsána na účet soudu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2012, č. j. 9 Afs 7/2012-49). Nejvyšší správní soud potvrdil, že tento judikaturně ustálený závěr platí i po novelizaci zákona o soudních poplatcích zákonem č. 296/2017 Sb. (rozsudek ze dne 28. 3. 2018, č. j. 8 Afs 37/2018-51, č. 3734/2018 Sb. NSS).

[5] Poplatek uhrazený stěžovatelkou byl připsán na účet Nejvyššího správního soudu dne 9. 4. 2021, tedy tři dny po uplynutí lhůty stanovené usnesením č. j. 1 Azs 441/2020-40. K zaplacení poplatku po lhůtě soud nemohl přihlédnout, neboť podle § 9 odst. 1 poslední věty zákona o soudních poplatcích platí, že „[k] zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[6] Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek ve stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[7] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[8] Podle § 10 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že „soud vrátí poplatek z účtu soudu, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen“. Nejvyšší správní soud proto vrátil stěžovatelce zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích). Přestože dosud trvá poplatková povinnost (která v souladu s § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích zaniká až právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení), nemůže následná úhrada soudního poplatku nic změnit na splnění podmínek pro vydání usnesení o zastavení řízení. Na poplatníka, který poplatek uhradil po lhůtě, je tedy nutno hledět tak, že již není k úhradě soudního poplatku povinen (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2017, č. j. 7 Afs 327/2017-18). Proto nic nebrání, aby soud po zastavení řízení vrátil i v těchto případech poplatníkovi uhrazený poplatek v plné výši s poukazem na § 10 odst. 1 zákona o soudních poplatcích (viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2018, č. j. 1 As 70/2018-18).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2021

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru