Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 41/2008 - 55Usnesení NSS ze dne 25.06.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 41/2008 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka Kühna, Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně T. R., zastoupené opatrovníkem S., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 4. 2006, č. j. OAM-433/VL-10-11-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 7. 2007, č. j. 59 Az 46/2006 - 22,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala přezkoumání výše uvedeného rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím byla žádost stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Žalobkyně podala proti rozsudku včasnou kasační stížnost a současně požádala krajský soud o ustanovení zástupce z řad advokátů. V kasační stížnosti uvedla adresu svého pobytu B. 753/1, P. Soud zaslal stěžovatelce dne 11. 9. 2007 formulář ohledně majetkových a výdělkových poměrů stěžovatelky za účelem rozhodnutí o její žádosti o ustanovení zástupce pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Písemnost se však vrátila soudu zpět s poznámkou, že adresát je na dané adrese neznámý (č. l. 34 soudního spisu). Policie ČR, oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, sdělilo dne 8. 10. 2007 soudu na jeho žádost, že dle evidence cizinecké policie má stěžovatelka pobyt na adrese B. 753/1, P., u pana P. K. (č. l. 41 soudního spisu). Na tuto adresu (včetně údaje, že stěžovatelka bydlí u pana K.) zaslal soud dne 15. 10. 2007 další přípis, který se taktéž vrátil s poznámkou, že adresát je v místě neznámý (č. l. 42 soudního spisu). Následně potvrdila Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie faxem ze dne 2. 11. 2007, že nemá k dispozici jinou adresu pobytu stěžovatelky než adresu B. 753/1, P., u pana K. (č. l. 46 soudního spisu).

Soud ustanovil stěžovatelce usnesením ze dne 7. 11. 2007, č. j. 59 Az 46/2006 – 47, dle § 29 odst. 3 o. s. ř. opatrovníka – S. se sídlem v B., M. 5.

S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že stěžovatelka je neznámého pobytu, neboť se nezdržuje (je neznáma) na adrese posledně hlášeného místa pobytu. Tím porušila svoji povinnost žadatelky o azyl hlásit místně příslušnému útvaru policie místo svého pobytu. Za těchto okolností Nejvyšší správní soud, s ohledem na dikci ustanovení § 33 písm. b) zákona o azylu, řízení o kasační stížnosti zastavil dle § 47 písm. c) s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. června 2008

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru