Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 34/2007Usnesení NSS ze dne 20.06.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 34/2007 - 54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Karla Šimky a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobkyně: M. V., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 7. 2006, č. j. OAM-770/VL-19-05-2006, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 3. 2007, č. j. 60 Az 77/2006 - 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 12. 7. 2006 zamítl žalovaný žádost žalobkyně o azyl podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, jako zjevně nedůvodnou.

Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou podanou ke Krajskému soudu v Ostravě dne 18. 7. 2006. Krajský soud tuto žalobu dne 15. 3. 2007 zamítl; rozhodnutí krajského soudu bylo zástupci žalobkyně ustanovenému soudem doručeno dne 5. 4. 2007.

Dne 18. 5. 2007 podala žalobkyně (stěžovatelka) osobně u krajského soudu kasační stížnost proti uvedenému rozsudku o zamítnutí žaloby a navrhla, aby rozsudek krajského soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Současně žádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení zástupce. V kasační stížnosti žalobkyně dále uvedla, že napadené rozhodnutí jí bylo doručeno až dne 18. 5. 2007, neboť v době, kdy její zástupce doručoval napadené rozhodnutí krajského soudu se nezdržovala na adrese známé tomuto zástupci. Rozhodnutí bylo proto doručeno až dne 18. 5. 2007 a kasační stížnost je tedy podána včas.

Krajský soud v Ostravě nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že kasační stížnost je opožděná.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadené rozhodnutí krajského soudu bylo dne 5. 4. 2007 doručeno zástupci stěžovatelky. Následujícího dne, tedy v pátek 6. 4. 2007, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula ve čtvrtek 19. 4. 2007. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až v pátek 18. 5. 2007, tedy zjevně po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nelze přisvědčit názoru stěžovatelky, že napadené rozhodnutí jí bylo fakticky doručeno až dne 18. 5. 2007. Ze soudního spisu sice vyplývá, že v tento den se stěžovatelka dostavila ke krajskému soudu a požádala o kopii napadeného rozhodnutí; je však rovněž nepochybné, že rozsudek byl již dne 5. 4. 2007 řádně doručen jejímu zástupci ustanovenému soudem k její žádosti. Podle § 42 odst. 2 s. ř. s. platí, že má-li účastník (zde stěžovatelka) zástupce, doručuje se rozhodnutí pouze tomuto zástupci; na případné obtíže v komunikaci mezi stěžovatelkou a jejím zástupcem ani na pozdější převzetí napadeného rozhodnutí stěžovatelkou nelze brát zřetel. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Návrhy stěžovatelky spojené s kasační stížností se v důsledku odmítnutí kasační stížnosti staly bezpředmětnými. Kasační stížnost ve věcech mezinárodní ochrany má navíc odkladný účinek ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu).

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. června 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru