Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

1 Azs 29/2007Usnesení NSS ze dne 23.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

1 Azs 29/2007 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Josefa Baxy, Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: nezl. K. M., zastoupené zákonným zástupcem: T. M., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 11. 2006, č. j. OAM-1117/VL-07-ZA07-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 2. 2007, č. j. 56 Az 338/2006 – 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně napadeným usnesením odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. žalobu, kterou se žalobkyně domáhala přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 11. 2006, č. j. OAM-1117/VL-07-ZA07-2006. Současně krajský soud žalobkyni poučil o možnosti podat proti usnesení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení.

Žalobkyně podala kasační stížnost osobně u Nejvyššího správního soudu dne 13. 4. 2007. Navrhla zrušení napadeného usnesení a dále požádala o ustanovení advokáta.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval splněním podmínek řízení a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Podle § 106 odst. 2 věta první s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Žalobkyni (její zákonné zástupkyni) bylo předmětné usnesení doručeno v pondělí 26. 3. 2007, jak vyplývá z doručenky.

Lhůta pro podání kasační stížnosti tedy žalobkyni v souladu s § 40 odst. 2, 3 s. ř. s. uplynula dnem 10. 4. 2007 (úterý). Protože kasační stížnost žalobkyně podala osobně u Nejvyššího správního soudu až dne 13. 4. 2007, je zjevné, že lhůta nebyla dle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně a proto ji odmítl dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Za této procesní situace se soud z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na ustanovení advokáta.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. května 2007

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru